Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Prace i Studia Geograficzne

O czasopiśmie

Wydawca
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego


Redakcja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa


ISSN: 0208-4589

ISSN (elektroniczny): 2543-7313

Liczba zeszytów rocznie: 4

Liczba punktów na liście MNiSW (2015): 8

 

Indeksowanie:    

−      Index Copernicus International (ICV 2015: 74,6)

−      AGRO

−      Bibliografia Geografii Polskiej

−      OCLC WorldCat

 

Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-1977 ukazywało się jako Prace i Studia Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasopiśmie publikowane są artykuły obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz nauk pokrewnych, jak: ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna czy paleogeografia. Publikowane są oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym, empirycznym, metodycznym lub przeglądowym.

 

Studies in Geography is a peer-reviewed academic journal published by the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw. In years 1964-1977 the journal was known as the Studies in Geography of the Department of Geography of Warsaw University. Studies in Geography publishes the articles in the field of  physical  and socio-economic geography as well as those from interrelated sciences, such as environmental protection, spatial management and palaeogeography. The journal publishes original research papers –  theoretical, empirical, methodical and review-articles.

 
Prace i Studia Geograficzne Zawartość


 
T.61.3. red. Ewa Smolska, 2016 POBIERZ
T. 61.2. red. Ewa Smolska, 2016 POBIERZ
T.61.1. red. Małgorzata Roge-Wiśniewska, 2016 POBIERZ
T.60. red. Sylwia Dudek-Mańkowska, 2015 POBIERZ
T.59. red. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, 2015
POBIERZ

T.58. red. Ewa Smolska, 2015

POBIERZ

T.57. red. Piotr Werner, 2015

POBIERZ

T.56. Tom dedykowany Pani Prof. dr hab. Marii Stopie-Boryczce. Red. naukowa Elwira Żmudzka, 2014

POBIERZ

T.55. red. Dorota Rucińska, 2014

POBIERZ

T.54. Geografia Polityczna. red. Marcin Wojciech Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk, 2014

POBIERZ

T.53. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

POBIERZ

T.52. Turystyka Kulinarna, Redakcja naukowa: Marta Derek, 2013

POBIERZ

T.51. red. Ewa Smolska, Marcin Wojckiech Solarz, Urszula Somorowska, Michał Tomczuk (sekretarz), 2013

POBIERZ

T.50. Antropopresja w środowisku przyrodniczym (przejawy i sposoby detekcji), red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2012

POBIERZ

T.49. Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2012

POBIERZ

T.48. Geographic education In Poland At the time of transformation, red. nauk. Joanna Angiel, Mirosław Mularczyk, 2011

POBIERZ

T.47. SUPLEMENT. 60 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2010), red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Magda Dobrowolska, 2011

POBIERZ

T.47. Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, red. nauk. Elwira Żmudzka, Katarzyna Grabowska, 2011

POBIERZ

T.46. Dynamika zmian systemów przyrodniczych, red. nauk. Andrzej Richling, 2011

POBIERZ

T.45. Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), red. nauk Ewa Smolska i Jan Rodzik, 2010

POBIERZ

T.44. Przyroda-człowiek-region. Profesor Ewelinie Kartowicz na 70 urodziny, red. nauk. Stefan Kałuski, Małgorzata Roge-Wiśniewska, Andrzej Walewski, Maciej Lechowicz, 2010

POBIERZ

T.43. Studia nad ekstremalnymi zdarzeniami hydrologicznymi, red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, 2009

POBIERZ

T.42. Studia z geografii człowieka, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2009

POBIERZ

T.41. Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2009

POBIERZ

T.40. 90. lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2008

POBIERZ

T.39. Dylematy nauczania geografii Polski, red. nauk. Florian Plit, 2008

POBIERZ

T.38. Studia hydrologiczne podstawą gospodarowania wodą, red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, 2007

POBIERZ

T.37. Formy i procesy rzeźbotwórcze Tunezji, red. nauk. Maciej Dłużewski, 2006

POBIERZ

T.36. Zintegrowane badania krajobrazowe i ich zastosowania, red. nauk. Andrzej Richling, Andrzej Harasimiuk, 2005

POBIERZ

T.35. Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2005

POBIERZ

T.34. 50. lat Zakładu Geografii Regionalnej w Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Ewelina Kartowicz, Maksymilian Skotnicki, Andrzej Walewski, 2005

POBIERZ

T.33. Cechy teksturalne osadów stokowych i fluwialnych, red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2003

POBIERZ
 

T.32. Geografia turyzmu, red. nauk. Andrzej Kowalczyk, 2003

POBIERZ

T.31. 50. lat pracy naukowej Urszuli Soczyńskiej, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 2003

 POBIERZ

T.30. 25 lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, red. nauk. Andrzej Lisowski, Maria Skoczek, 2002

 POBIERZ

T.29. Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka, red. nauk. Jerzy Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 2001

 POBIERZ

T.28. 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951 – 2000), red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, 2001

 POBIERZ

T.27. Studia geograficzne Ponidzia Pińczowskiego, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Mirosław Bogacki, 2000

POBIERZ
T.26 Suplement II, Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski, 2015 POBIERZ

T.26. SUPLEMENT. Spotkanie absolwentów z okazji 60-lecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. Jacek Pasławski, Bożena Ogorzelska, 2010

 

T.26. 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. Jacek Pasławski, 2000

 

T.25. Regionalne studia porównawcze, red. nauk. Florian Plit, Maria Skoczek, 1999

 

T.24. Pamięci Profesora Jerzego Kondrackiego, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1998

 

T.23. Przestrzenne aspekty transformacji systemowej, red. nauk. Andrzej Lisowski, 1998

 

T.22. Z badań klimatu Polski, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1998

 

T.21. Studia geoekologiczne, tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Richlingowi w 60. rocznicę urodzin, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1997

 

T.20.Nowe metody badań klimatu Polski, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1997

 

T.19. Studia regionalne, red. nauk. Jadwiga Winidowa, 1997

 

T.18. Geografia społeczno – ekonomiczna, red. nauk. Andrzej Wieloński, 1996

 

T.17. Stanisław Pietkiewicz (1894 – 1986). Twórca pierwszej w Polsce Katedry Kartografii. Geograf i historyk. (Wspomnienia współpracowników i wychowanków w setną rocznicę urodzin), red. nauk. Wiktor Grygorenko, 1995

 

T.16. Dzieje studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim 1918 – 1993, red. nauk. Zdisław Mikulski, 1995

 

T.15. Badania regionalne nad krajami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. nauk. Florian Plit, Maria Skoczek, 1994

 

T.14. Kompleksowe badania fizycznogeograficzne, red. nauk. Andrzej Richling, 1992

 

T.13. Wpływ Warszawy na urbanizację strefy podmiejskiej, red. nauk. Andrzej Wieloński, 1992

 

T.12. Studia hydrologiczne, red. nauk. Urszula Soczyńska, 1992

 

T.11. Z badań klimatu Warszawy, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 1992

 

T.10. Wybrane teoretyczne problemy geografii ekonomicznej, Witold Kusiński, 1989

 

T.9. Studia geomorfologiczne, red. nauk. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, 1989

 

T.8. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka w strefie międzyzwrotnikowej, red. nauk. Bolesław Dumanowski, 1985

 

T.7. Studia hydrologiczne, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 1985

 

T.6. Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego, red. nauk. Witold Kusiński, 1985

 

T.5. Regionalne badania fizycznogeograficzne, 1984

 

T.4. VII Polsko-czeskie seminarium geograficzne, red. nauk. Witold Kusiński, 198

 

T.3. Geografia ludności, turystyki i rolnictwa, red. nauk. Witold Kusiński, 1983

 

T.2. Studia geomorfologiczne i krajobrazowe, red. nauk. Jerzy Kondracki, Ryszard Czarnecki, 1980

 

T.1. Teoria kartografii, tom dedykowany pamięci prof. dr hab. Lecha Ratajskiego, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 1979

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Redakcja
Redaktor naczelny

Małgorzata Durydiwka

 

Sekretarz redakcji

Katarzyna Greń pisg.redakcja@uw.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni
Ewa Smolska (geografia fizyczna, geomorfologia)
Joanna Popławska (klimatologia, hydrologia)
Katarzyna Duda-Gromada (geografia ekonomiczna, geografia turystyki)
Anna Dudek (ochrona środowiska, studia regionalne, geografia polityczna)
Joanna Krukowska (gospodarka przestrzenna)
Jolanta Korycka- Skorupa (kartografia)

 

Redaktor statystyczny

Jarosław Suchożebrski

 

Redaktorzy językowi
Katarzyna Greń
Maciej Dąbski
 

Rada Naukowa

Voicu Bodocan – Babes-Bolyai Uniiversity, Cluj-Napoca, Rumunia
Sergij Bortnik – Narodowy Uniwersytet Kijowski im. T. Szewczenki, Ukraina
Andrzej Lisowski – Uniwersytet Warszawski
Jan Łoboda –  Uniwersytet Wrocławski
Jonas Mažeika – Natures Research Centre, Wilno, Litwa
Mirosław Mika - Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Kostrzewski –  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jacek Pasławski  – Uniwersytet Warszawski
Andrzej Richling – Uniwersytet Warszawski
Maria Skoczek – Uniwersytet Warszawski

Informacja dla autorów
Formularz recenzji POBIERZ

Prace i Studia Geograficzne ukazują się od 1964 r. (do 1977 r. jako Prace i Studia IGUW). W czasopiśmie publikowane są prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej oraz geoinformatyki w formie artykułów, prac przeglądowych lub komunikatów w języku polskim i angielskim. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym czasopismem.
 

Informacja dla autorów

Tekst powinien stanowić pracę niepublikowaną i nie przewidzianą do publikacji w innym wydawnictwie. Tekst powinien być zaakceptowany przez ewentualnych współautorów, ponieważ każdy współautor przekazuje indywidualnie prawa autorskie redakcji, po przyjęciu pracy do druku. Dostarczona praca nie może naruszać w niczym praw autorskich osób trzecich, ani niczyjego prawa własności.
Tekst wraz z załączonymi tabelami i ilustracjami przesyłamy do Redakcji w formie elektronicznej (adres e-mail: pisg.redakcja@uw.edu.pl) w formacie MS Word lub w postaci papierowej. Pliki graficzne powinny być składane oddzielnie w jednym z formatów (np. w *. bmp, *. gif, *. Tif, Corel, jpg), powinny być ponumerowane i opatrzone informacją, do którego miejsca w tekście się odnoszą.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać (łącznie z ilustracjami, tabelami i streszczeniem ) 20 stron znormalizowanego maszynopisu (format A4, 30 wierszy na stronie, około 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony - 3,5 cm). Objętość streszczenia do 2 stron.
Przypisy należy podawać, w formie przypisów dolnych, albo w tekście. 
 

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie prosimy umieścić tytuł pracy w języku polskim, tytuł pracy w języku angielskim, imię i nazwisko Autora (-ów), afiliację instytucjonalną, adres(y) instytucjonalny (e), e-mail(e), słowa klucze w języku polskim, słowa klucze w języku angielskim. Dane autora (-ów) nie powinny pojawiać się już w innym miejscu pracy.
 

Tekst

Tekst powinien składać się ze wstępu (wprowadzenia) i zatytułowanych rozdziałów (części) oraz wniosków lub podsumowania. Złożony tekst pozbawiony jest zaznaczonych wyróżnień i podkreśleń. Ilustracji i tabel nie należy wklejać do tekstu, lecz drukować je na oddzielnych stronach. W tekście należy zaznaczyć proponowane miejsce ich zamieszczenia. W cudzysłowie podajemy tylko cytaty, jeśli nie są wyodrębnione w inny sposób (np. inną wielkością lub krojem pisma). Oprócz tytułów książek i czasopism (wydawnictw seryjnych) kursywą piszemy zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski. W tekście przy powoływaniu się na piśmiennictwo, prosimy o podanie nazwiska autora oraz rok publikacji, np. (Wiśniewska 2010, Malinowska 2009) lub według J. Kondrackiego (1990), a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (1995, s. 5). W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku podaje się: (Lencewicz 1936a, 1936b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Zaborski, Wrzosek 1939), a trzech i więcej autorów: (Malinowski i in. 1996).
Na końcu tekstu umieszczamy streszczenie (summary) w języku angielskim. Długość streszczenia to 1-2 strony (minimum ¾ strony). Dopuszcza się możliwość cytowania tabel i rysunków.

Tabele powinny być opracowane w programach MS Word lub Excel. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (w języku polskim i angielskim) i kolejny numer (cyframi arabskimi u góry) oraz źródło danych (u dołu). Główka tabeli powinna być dwujęzyczna. W miarę możliwości prosimy również o dwujęzyczną polsko-angielską treść tabeli. Należy unikać tabel przekraczających format strony wydruku, nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn.
 

Literatura

W wykazie prac podajemy tylko pozycje wykorzystane w tekście. Na liście referencyjnej, wpisy powinny być ułożone (a) w porządku alfabetycznym według nazwiska pierwszego autora, (b) w porządku chronologicznym (od najstarszych) dla pozycji tego samego autora (-ów). W wykazie piśmiennictwa należy podać wszystkich autorów.
• artykuł w czasopiśmie:
Kufel L., 2000, Eutrofizacja jezior, czyli o niedostatkach pewnych modeli empirycznych i potrzebie spójnej koncepcji zjawiska, Wiadomości Ekologiczne 46, 267-281.
• rozdział w pracy zbiorowej:
Szwed M., 2002, Zmienność czasowa suszy w Wielkopolsce, [w:] Z.W. Kundzewicz, M. Radziejewski (red.) Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych, Wyd. Sorus, Poznań, 73-97.
• książka:
Grahams S., Mervin S., 1996, Telecommunication and the city: electronic space, urban places, Routledge, London - New York, 220 s.
Richling A., 2000 (red.), Metody szczegółowych badań geografii fizycznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 120 s.
World Development Report 2009, Reshaping economic geography, The World Bank, Washington DC.
 

Ilustracje

Wszystkie odpowiedniej jakości ilustracje (wykresy, mapy i fotografie dołączamy w wersji elektronicznej jako oddzielne pliki), ponumerowane cyframi arabskimi w kolejności wymienionej w tekście. Podpisy ilustracji podaje się w języku polskim i angielskim. Również objaśnienia umieszczone na rycinach powinny być w języku polskim i angielskim. Jeżeli ilustracja pochodzi z innej publikacji, autor powinien załączyć zgodę na jej opublikowanie.
Kolorowe ilustracje są dopuszczalne tylko wtedy, gdy kolor ma kluczowe znaczenie. Utrzymanie dobrej jakości ilustracji po konwersji wymaga stosowania 9 pkt minimalnej wielkość czcionki, a linie wykresów powinny mieć co najmniej 0,2 mm grubości. Minimalna akceptowana rozdzielczość kopii ilustracji wynosi 300 dpi, a w szczególnych przypadkach pożądana jest 600 dpi.
 

Akceptacja materiału i korekta

Nadesłany materiał jest przedmiotem oceny członków Komitetu Redakcyjnego oraz 2 recenzentów z jednostki innej niż Autor. Recenzje są wykonywane z zachowaniem obustronnej anonimowości. Autorzy otrzymują recenzje w celu ustosunkowania się do uwag. Ostateczne decyzje dotyczące przyjęcia, odrzucenia lub konieczności wprowadzenia poprawek są podejmowane przez Komitet Redakcyjny. Odrzucone materiały będą zwracane Autorom. Artykuły publikowane są zarówno w postaci analogowej (papierowej) jak i elektronicznej (pdf on-line) wersji.
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz

Redakcja PiSG wszystkim recenzentom składa podziękowanie za wykonane recenzje

Recenzenci w 2015 roku:
dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (UG)
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (UW)
dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK (UJK)
dr Jarosław Działek (UJ)
dr hab. Marcin F. Gawrycki, prof. UW (UW)
dr Leszek Hejduk (SGGW)
prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ)
prof. dr hab. Paweł Jokiel (UŁ)
dr Magdalena Karolak-Michalska (WSH)
dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG (UG)
dr Urszula Kossowska-Cezak (UW)
dr Tomasz Kossowski (UAM)
prof. nadzw. dr hab. Jacek Kozak (UJ)
dr hab. Sylwia Kulczyk (UW)
prof. dr hab. Adam Łajczak (UP)
prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk (UMCS)
dr hab. Mirosław Mika (UJ)
dr hab. Małgorzata Nalewajko (UW)
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP (UEP)
dr hab. Ryszard Oleszczuk  (SGGW)
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Podgórski (UKW)
dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW (SGGW)
prof. Ryszard Rozga Luter (Uniwersytet Autonomiczny Stanu Meksyk)
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)
dr hab. Iwona Sagan, prof. UG (UG)
dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR (SGTiR)
dr hab. Mariusz Szymanowski (UWr)
dr hab. Roman Suligowski  (UJK)
dr inż. Anna Szajewska (SGSP)
dr Magdalena Szmytkowska (UG)
prof. nadzw. dr hab. Przemysław Śleszyński (IGiPZ)
dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ (UŚ)
dr Jacek Tylkowski (UAM)
dr hab. Jacek Urbański, prof. UG (UG)
dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)
dr Joanna Więcław-Michniewska (UJ)
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ)
dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ (UŁ)

Redakcja PiSG wszystkim recenzentom składa podziękowanie za wykonane recenzje


Recenzenci w 2016 roku:
Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Dr hab. E. Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański (2 recenzje)
Dr hab. Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Teresa Brzezińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Anna Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych,
Dr Elżbieta Gorczyca, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr Sławomir Górski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności
Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska- Gruszecka, Politechnika Warszawska
Dr Robert Guzik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr inż. Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr Monika Kaczała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Mirosław Kamiński,  Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
Dr hab. Tomasz Karasiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US,  Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
Dr Renata Krukowska,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Anna B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Prof. Barbara Lubicz-Miszewska, Uniwersytet Wrocławski
Dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski (2 recenzje)
Prof. dr hab. Marta Malska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina,
Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk,  Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Dr hab. Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Collegium Civitas, Warszawa
Dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa (2 recenzje)
Prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
Dr Renata Pajewska-Kwaśny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN,  Polska Akademia Nauk, Warszawa
Dr hab. Marcin Solarz, prof.UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Szajnowska-Wysocka, Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Roman Szul, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (2 recenzje)
Dr Katarzyna Szyga-Pluta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Poznań  
Dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr inż. Tamara Tokarczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
Dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ,  Uniwersytet Łódzki,
Dr  hab. Karol Tylmann, prof. UG,  Uniwersytet Gdański,
Prof. dr  hab. Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański
Dr Małgorzata Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
Dr inż. Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Piotr L. Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. Alessandro Vitale, Universita Degli Sudi di Milano, Włochy
Dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski
Dr Tomasz Wojciechowski Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
Dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski
Dr Edyta Woźniak, Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki  
Dr inż. arch. Agnieszka Zimnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin
Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie