Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.34

Ewelina KANTOWICZ Przedmowa
Andrzej BONASIEWICZ Z dziejów Zakładu Geografii Regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. On the history of the Department of Regional Geography of Warsaw University
Ewelina KANTOWICZ Działalność badawcza w Zakładzie Geografii Regionalnej w pięćdziesięcioleciu 1954-2004. 50 years of research activity at the Department of Regional Geography 1954-2004
Dorota RUCIŃSKA, Andrzej WALEWSKI Kształcenie w Zakładzie Geografii Regionalnej. Teaching of specialized courses in Regional Geography
Stefan KAŁUSKI Działalność popularyzatorska i edukacyjna. Popularization and education
Andrzej WALEWSKI Metody badania relacji przyroda-człowiek. Man-nature interrelationship - study methods
Bolesław DUMANOWSKI Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a działalność człowieka. Differentiation of the natural environment and human activity
Andrzej GOCŁOWSKI Badania nad przyrodniczymi uwarunkowaniami osadnictwa - granice fizycznogeograficzne i rubieże osadnicze. A study of natural settlement factors - physio-geographic boundaries and frontier settlements
Jadwiga WINIDOWA Badania relaji między ozmieszczeniem miast a śroowiskiem przyrodniczym (z wybranych prac magisterskich). Relations between the distribution of cities and the natural environment (based on selected MA theses)
Maksymilian SKOTNICKI Środowisko przyrodnicze a zmiany w rozmieszczeniu ludności. Natural environment and changes in the population distribution
Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA Wpływ rurociągów na srodowisko przyrodnicze. Przykład gazociągu Jamał - Europa Zachodnia. Impact of pipelines on the natural environment. The example of Jamal - Western Europe gas pipeline
Rozprawy habilitacyjne byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej
Prace doktorskie byłych i obecnych pracowników Katedry (Zakładu) Geografii Regionalnej
Wykaz prac magisterskich wykonanych w Katedrze (Zakładzie) Geografii Regionalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Indeks prac magisterskich