Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.41.

Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2009

Maria STOPA-BORYCZKA, Działalność naukowa i dydaktyczna Prof. dr. hab. Mirosława Bogackiego

Henryk BANASZUK, Krzysztof MICUN, Kształtowanie i ewolucja dolin rzecznych w dużych obniżeniach wytopiskowych na obszarze Niziny Północnopodlaskiej

Formation and evolution of river valleys in large melt-out depressions in the North Podlasie Lowland

Andrzej BER, Geneza Jeziora Wigry w nawiązaniu do struktur głębokiego podłoża

The origin of Lake Wigry and the tectonic structures of the deep basement structures

Maciej DĄBSKI, Poligony mrozowe w okolicy jeziora Mývatn (N Islandia) – wstępne wyniki badań

Frost polygons in the vicinity of Lake Mývatn (Northern Iceland) – preliminary research findings

Maciej DŁUŻEWSKI, Wpływ cech teksturalnych na transport eoliczny w wybranych obszarach wydmowych północnej Sahary

Influence of textural features on aeolian transport in selected dune fields of the northern Sahara

Wacław FLOREK, Leszek ŁĘCZYŃSKI, Morfologia plaż wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka jako odzwierciedlenie ich litologii i warunków hydrodynamicznych

Morphology of coastal beaches in Cape Verde Islands as a reflection of their lithology and hydrodynamic conditions

Elżbieta GORCZYCA, Kazimierz KRZEMIEŃ, Rola antropopresji w przekształcaniu obszarów wysokogórskich na przykładzie Tatr i Monts Dore

The role of anthroporessure in the transformation of high mountain areas (Tatra and Monts Dore Mountains).

Bogdana IZMAIŁOW, Anna MICHNO, Klimatyczne uwarunkowania współczesnego rozwoju rzeźby Wysp Zielonego Przylądka

Climate conditions of the present-day relief development on Cape Verde Islands

Iwan KOWALCZUK, Andrzej MICHNOWICZ, Transformacja struktury systemów rzecznych w Karpatach Ukraińskich

Transformation processes in the river systems structure in Ukrainian Carpathians

Krzysztof MICUN, Osady denne w niewielkich dolinach rzecznych na obszarach staroglacjalnych na przykładzie doliny Kamiennej wykształconej na terenie Wzgórz Sokólskich

Bottom deposits in small river valleys on the old-glacial areas: the Kamienna River Valley in the Sokólskie Hills

Piotr MIGOŃ, Konwergencja form i procesy rzeźbotwórcze w płytowych obszarach piaskowcowych w różnych strefach morfoklimatycznych

Landform convergence and geomorphic processes in sandstone tablelands in different morphoclimatic zones

Zbigniew PODGÓRSKI, Młyny wodne w krajobrazie Pojezierza Chełmińskiego

Watermills and the landscape of the Chełmno Lakeland

Andrzej RICHLING, Znaczenie rzeźby powierzchni terenu w podziałach krajobrazowych

Significance of land relief in landscape divisions

Elżbieta ROJAN, Wpływ współczesnych procesów morfogenetycznych na rzeźbę północno-zachodniego Pamiru

Influence of contemporary morphogenetic processes on the relief of north-western Pamirs

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Wpływ czynników geograficznych na klimat Europy

The impact of geographical factors on the climate in Europe

Andrzej ŚWIECA, Teresa BRZEZIŃSKA-WÓJCIK

Regionalne zróżnicowanie geosystemów zlewni rzecznych środkowowschodniej Polski w świetle badań odpływu roztworów

Regional diversity of river basin geosystems of mid-eastern Poland in the light of solute flow studies

Irena TSERMEGAS, Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w Grecji

Conditions of contemporary geomorphic processes in Greece

Józef WOJTANOWICZ, Współczesne procesy eoliczne w Europie

Contemporary aeolian processes in Europe

Marek ZGORZELSKI, Piętrowość krajobrazów w Azji Centralnej

Altitudinal zonality of landscapes in Central Asia

Sławomir ŻUREK, Badania zmian roślinności w holocenie na półwyspie Kola w oparciu o torfowiska palsa

Investigations of vegetation changes on the basis of palsa mires of the Kola Peninsula

NOTATKI

Mamdouh SOKAR, Pustynnienie Syrii

Desertification of Syria

Mirosław BOGACKI, Mostafa SAOUD, Antropogeniczna transformacja rzeźby w klimacie suchym (na przykładzie Iraku)

Anthropogenic Transformation of Relief in Dry Climate (the Example of Iraq)