Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.44.

Przyroda-człowiek-region. Profesor Ewelinie Kartowicz na 70 urodziny, red. nauk. Stefan Kałuski, Małgorzata Roge-Wiśniewska, Andrzej Walewski, Maciej Lechowicz, 2010

Andrzej WALEWSKI, Profesor Ewelina Kantowicz - geograf regionalny

Professor Ewelina Kantowicz - a regional geographer

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA, Działalność Profesor Eweliny Kantowicz na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego

Professor Ewelina Kantowicz and the Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection at the University of Warsaw

Elżbieta LONC, Działalność Profesor Eweliny Kantowicz w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

The role of Professor Ewelina Kantowicz in education for sustainable development

Andrzej BONASEWICZ, Amazonia jako region geograficzny. Przesłanki przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

Amazonia as a geographical region - the natural, social and economic conditions

Jadwiga WINIDOWA, Dorzecze Gangesu i Brahmaputry jako region geograficzny. Wybrane problemy

The Ganges and the Brahmaputra basin as a geographical region - selected aspects

Joanna MARKOWSKA, Bałkany - określenie medialne czy region geograficzny?

The Balkans: a media term or a geographical region?

Andrzej WALEWSKI, Rolnicze wykorzystanie wód na Saharze

The use of water for agriculture in the Sahara

Stefan KAŁUSKI, Rzeki a kształtowanie się transgranicznych więzi regionalnych

Rivers and the development of cross-border regional ties

Andrzej GOCŁOWSKI, Przyrodnicze uwarunkowania rozmieszczenia zaludnienia i osadnictwa- koncepcje i metody badawcze

Natural conditions of the population and settlement patterns - research concepts and methods

Maciej LECHOWICZ, Osadnictwo karpackie na granicach regionów przyrodniczych

The settlement at the boundaries of the natural regions in the Carpathians

Dorota RUCIŃSKA, Przestrzenne zróżnicowanie ENSO

The ENSO spatial diversity

Małgorzata ROGE-WIŚNIEWSKA, Czy zaburzone strefy gazociągów podziemnych mogą być traktowane jako regiony?

Can the affected zones of underground gas pipelines be treated as regions?

Joanna PINIŃSKA, Górnictwo skalne regionu Lubelskiego. Zniszczenie czy rozwój?

Rock Mining Industry in the Lublin Region. Destruction or Developmen

Leszek KUCHARSKI, Szata roślinna terenu górniczego złoża Koźmin - jej zmiany i możliwości ochrony

The vegetation cover of the Koźmin mining deposit - its changes and conservation possibilities

Krzysztof BADORA, Czesława ROSIK-DULEWSKA, Korytarze ekologiczne województwa opolskiego i ich rola w optyma­lizacji struktury wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych

Ecological corridors in the Opole region and their role in the optimisation of the region’s large-scale system of protected areas

Dorota KIEWRA i Elżbieta LONC, Geograficzne systemy informacji o kleszczach i boreliozie na Dolnym Śląsku

Geographical information systems on ticks and Lyme disease in Lower Silesia

Czesława ROSIK-DULEWSKA, Urszula KARWACZYŃSKA, Wpływ lokalnych punktowych źródeł zanieczyszczeń na stan jakości wód podziemnych

The impact of local point sources of pollution on the quality of underground waters

Aleksandra IBRAGIMOW, Grażyna GŁOSIŃSKA, Marcin SIEPAK, Barbara WALNA, Wstępne badania zanieczyszczenia metalami osadów równin zalewo­wych doliny środkowej Odry

Preliminary study of heavy metal pollution in the floodplain sediments of the Lubusz Oder Gap

Jerzy BOLALEK, Barbara RADKE, Problematyka zanieczyszczeń portów zlokalizowanych w rejonie przy­ujściowym na przykładzie Portu Gdańskiego i Kłajpedzkiego

Aspects of pollution in the harbours located near the river mouth using the example of the Gdańsk and Klaipeda harbours