Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.45.

Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), red. nauk Ewa Smolska i Jan Rodzik

Ewa SMOLSKA, Jan RODZIK, Przedmowa/Foreword

Uwarunkowania i dynamika procesów stokowych w obszarach użytkowanych rolniczo

Conditions and namice of slope processes n agricultural areas

Grzegorz JANICKI, Waldemar KOCIUBA, Jan RODZIK, Wojciech ZGŁOBICKI, Ekstremalne procesy geomorfologiczne we wschodniej części Wyżyn Polskich – warunki występowania i oddziaływanie na rzeźbę

Extreme geomorphological processes m the mpast part of the Polish Uplands – occurrence conditions and mpast on the relief

Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, Ekstremalne spłukiwanie i erozja linijna na stokach użytkowanych rolniczo w polskich Karpatach fliszowych

Extreme sheet and rill erosion on agricultural slopes in the flysch Polish Carpathians

Paweł PROKOP, Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya (Indie) i zapis jej skutków w pokrywach stokowych

Soil erosion under different cultivation systems in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) and record of its effects in slope deposits

Jan JADCZYSZYN, Spływ powierzchniowy i erozja gleby w użytkowanej rolniczo mikrozlewni stokowej (Rogalów, Wyżyna Lubelska)

Runoff and soil erosion in agricultural micro catchment (Rogalów, Lubelska Upland)

Jerzy REJMAN, Anna Smetano, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku

Soil translocation under pre-sowing tillage operations on loess slope with various inclination

Renata KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK, Mieczysław BIENIA, Uwarunkowania i przebieg holoceńskiej denudacji w rejonie wielokulturowej osady w Panieńszczyźnie koło Lublina

Conditioning and development of the Holocene denudation in region of multiculture archaeological site in Panieńszczyzna near Lublin

Wybrane metody badań erozji gleb i jej skutków

Chosen study methods of soil erosion and erosion results

Wojciech ZGŁOBICKI, Metody geochemiczne i radiochemiczne w badaniach dynamiki procesów stokowych

Geochemical and radiochemical methods in studies on hillslope processes dynamics

Grzegorz J. PORĘBA, Zastosowanie izotopu 137Cs do badania erozji gleby w obszarach lessowych użytkowanych rolniczo

Use of 137Cs isotope in research of soil erosion in loess agricultural areas

Anna SMETANOVÁ, Marián ŃABO, Bright patches in Chernozems areas on loess – an evidence of soil erosion and relief changes

Jasne plamy na czarnoziemach – wskaźnik procesów erozyjnych oraz zmian w rzeźbie

Artur ŁOPATKA, Jan JADCZYSZYN, Modelowanie wilgotności gleby w mikrozlewni lessowej użytkowanej rolniczo

Soil moisture modeling in agricultural loess micro catchment

Ewa SMOLSKA, Pomiary erozji gleby na poletkach i stokach eksperymentalnych

Soil erosion measurements on plots and experimental slopes

Dynamika erozji gleby w badaniach poletkowych

Soil erosion study at plots scale

Józef SZPIKOWSKI, Uwarunkowania i wielkość rozbryzgu gleby na podstawie pomiarów na powierzchniach testowych w zlewni Chwalimskiego Potoku (Pomorze Zachodnie)

Conditions and magnitude of soil spla h based on plot measurements in the Chwalimski Potok catchment (West Pomerania)

Ewa SMOLSKA, Spływ wody i erozja gleby na piaszczystym stoku w obszarze młodoglacjalnym (Pojezierze Suwalskie, Polska NE) – pomiary poletkowe

Runoff and soil erosion on sandy slope in the last – glacial area (Suwałki Lakeland, NE Poland) - plots measurements

Jerzy REJMAN, Ryszard BRODOWSKI, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych

Evaluation of water erosion under sugar beet and spring wheat on loess soil on runoff plots

Krzysztof STĘPNIEWSKI, Piotr DEMCZUK, Jan RODZIK, Krzysztof SIWEK, Związki między opadem deszczu a spływem powierzchniowym i spłukiwaniem gleby na poletkach doświadczalnych o różnym użytkowaniu (Guciów – Roztocze Środkowe)

Relationship between rainfall and runoff and slope wash on plots of varying land use (Guciów – Central Roztocze Region)

Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, Spłukiwanie gleby na użytkowanych rolniczo stokach pogórskich w latach hydrologicznych 2007-2008 w Łazach (Pogórze Wiśnickie)

Slopewash on agricultural foothill slopes in hydrological years 2007-2008 in Łazy (Wiśnicz Foothills)

Witold BOCHENEK, Eugeniusz GIL, Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski)

The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots of different lengths (Szymbark, Low Beskidy Mts.)

Pedologiczno-geomorfologiczne skutki erozji gleb oraz przykłady działań przeciwerozyjnych

Water erosion impact on soil cover and relief, and examples of soil protection

Jan PALUSZEK, Zmiany pokrywy glebowej pod wpływem erozji

The changes of soil cover as a result of erosion

Roman RYBICKI, Zróżnicowanie pokrywy glebowej terenów erodowanych na przykładzie zlewni rzeki Opatówki

The differentiation of soil cover of eroded terrains on the example of Opatówka river basin

Agnieszka LATOCHA, Maurycy URBANOWICZ, Terasy rolne w Górach Sowich

Agricultural terraces in the Sowie Mountains

Krzysztof PARZÓCH, Anna SOLARSKA, Współczesny rozwój suchych dolin w krajobrazie rolniczym najwyższych partii Wzgórz Strzelińskich (Przedgórze Sudeckie)

The contemporary development of dry valleys in agricultural landscape in the upper part of Strzelińskie Hills (Sudetic Foreland)

Magdalena PATRO, Wpływ przegród ziemnych na kształtowanie dna suchej doliny w zlewni rolniczej podczas deszczów ulewnych

Influence of ground dykes on shaping of the dry valley floor in the agricultural catchment during heavy rainfall events

Jan PALUSZEK, Zmiany struktury zerodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu pod wpływem dodatku polimeru AgroAquaGel 420

Changes of soil structure of eroded luvisol development from loess as a result of AgroAquaGel 420 polymer addition