Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.46.

Dynamika zmian systemów przyrodniczych, red. nauk. Andrzej Richling, 2011

Andrzej RICHLING, Wstęp

Andrzej RICHLING, Zakład Geoekologii. Historia, badania, pracownicy

Department of Geoecology. History, Research, Employees

Katarzyna OSTASZEWSKA, Jurgen HEINRICH, Ronny SCHMIDT, Annett KRUGER, Użytkowanie ziemi jako czynnik krajobrazotwórczy na obszarach lessowych

Land use as the landscape-forming factor on the loess areas

Ewa MALINOWSKA, Karolina CEGLIŃSKA, Przestrzenna zmienność właściwości gleb w układach katenalnych w rejonie Murzynowa

Spatial variability of soil properties in the slope catenas in the vicinity of Murzynowo (central Poland)

Barbara BRAUN, Współczesne zmiany właściwości gleb rolniczych w krajobrazie młodoglacjalnym

Contemporary changes of agricultural soil’s characteristic in the young glacial landscape

Agnieszka SOSNOWSKA, Geochemiczne przekształcenia pokrywy glebowej pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Krasnegostawu)

Geochemical transformation of soil leyer as influenced by land use changes (Krasnystaw area case study)

Ewa MALINOWSKA, Zmiany walorów wizualnych krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego w czasie ostatnich 50. lat

Changes of visual landscape’s values in Narew National Park in the last 50 years

Andrzej HARASIMIUK, Specyfika badań krajobrazowych w skalach szczegółowych

The specificity of landscape studies in detailed scales

Katarzyna KAIM, Z metodyki wyznaczania geokompleksów

From the methodology of geocomplexes delimitation

Michał OSOWIEC, Strukturalno-funkcjonalna klasyfikacja krajobrazów hydrogenicznych na przykładzie Polesia Lubelskiego

Structural-functional classifi cation of hydrogenic landscapes based on Polesie Lubelskie

Iwona SZUMACHER, Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów

Urban greenery functions and ecosystem services

Alina GERLEE, Stabilność korytarzy ekologicznych

Stability of ecological corridors

Tomasz GRABOWSKI, Czy murawy kserotermiczne regionu Ponidzia przetrwają?

Will xerothermic grasslands of the Ponidzie region survive?

Marek ZGORZELSKI, Uwagi na temat roli otulin w polskim, przestrzennym systemie obszarów chronionych

The remarks on external protected zones functioning in Polish system of protected areas