Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.47.

Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, red. nauk. Elwira Żmudzka, Katarzyna Grabowska, 2011

Przedmowa

ZMIANY KLIMATU EUROPY I JEGO UWARUNKOWANIA CYRKULACYJNE

Thomas SPANGEHL, Ulrich CUBASCH, Christoph C. RAIBLE, Semjon SCHIMANKE, Janina KÖRPER, Dominik HOFER, Evolution of climate from the late Maunder Minimum (1675-1715 AD) to present day with special focus on Poland Ewolucja klimatu od późnego Minimum Maundera (1675–1715) do dzisiaj, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Jerzy BORYCZKA, Maria STOPA-BORYCZKA, Arleta UNTON-PYZIOŁEK, Piotr GIESZCZ, Zmiany klimatu półkuli północnej (na podstawie wahań promieniowania słonecznego i izotopu tlenu δ180) Changes of climate of the northern hemisphere (on the basis of fluctuations of the solar radiation and oxygen isotope δ180)

Michał MAROSZ, Selected aspects of the variability of atmospheric circulation regimes in the euro-atlantic region during XXI century Wybrane aspekty zmienności reżimów cyrkulacyjnych w obszarze atlantycko-europejskim w XXI wieku

Marek NOWOSAD, Variability of the meridional circulation index over Poland according to the Lityński classification formula Zmienność wskaźnika cyrkulacji południkowej nad Polską według formuły Lityńskiego

ZMIENNOŚĆ CZASOWA I ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE KLIMATU

Michał MAROSZ, Robert WÓJCIK, Dawid BIERNACIK, Ewa JAKUSIK, Michał PILARSKI, Małgorzata OWCZAREK, Mirosław MIĘTUS, Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty projektu KLIMAT Poland’s climate variability 1951–2008. KLIMAT project’s results

Bożena MICHALSKA, Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce Tendencies of air temperature changes in Poland

Zuzanna BIELEC-BĄKOWSKA, Katarzyna PIOTROWICZ, Wieloletnia zmienność okresu bezprzymrozkowego w Polsce w latach 1951–2006 Variability of frost-free season in Poland in the period 1951–2006

Zbigniew USTRNUL, Agnieszka WYPYCH, Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji Extreme air temperature values in Poland according to different atmospheric circulation classifications

Mirosława MALINOWSKA, Variability of chosen instability indices in Poland in XXI century Zmienność wybranych wskaźników niestabilności atmosfery nad Polską w XXI w.

Małgorzata CZARNECKA, Zmienność terminów początku i końca pokrywy śnieżnej o różnym czasie zalegania i ich uwarunkowania cyrkulacyjne Variability of the dates of the beginning and end of snow cover of different duration time and conditions of their circulation

Janusz FILIPIAK, Długookresowa zmienność opadów atmosferycznych w Gdańsku w okresie 1880–2008 Variability of precipitation totals in Gdansk in the period 1880–2008

Eugeniusz FILIPIUK, Klasyfikacja termiczna miesięcy, sezonów i lat w Lublinie w latach 1951–2010 Thermal classification of months, seasons and years in Lublin (1951–2010)

Urszula KOSSOWSKA-CEZAK, Jan SKRZYPCZUK, Pogoda upalna w Warszawie (1947–2010) Hot weather in Warsaw (1947–2010)

Grzegorz MAJEWSKI, Dariusz GOŁASZEWSKI, Wiesława PRZEWOŹNICZUK, Tomasz ROZBICKI, Warunki termiczne i śnieżne zim w Warszawie w latach 1978/79–2009/10 Thermal and snow conditions of winters in Warsaw 1978/79–2009/10

WPŁYW MORZA BAŁTYCKIEGO NA KLIMAT POLSKI

Anna STYSZYŃSKA, Stan termiczny wód powierzchniowych Bałtyku a temperatura powietrza w Polsce Sea surface temperature in Baltic and air temperature in Poland

Jacek FERDYNUS, Zmiana struktury stanów pogód wraz z oddalaniem się od brzegów południowego Bałtyku w głąb lądu Changes in the structure of the weather conditions influenced by the increasing distance from the shore of the Southern Baltic inland

Grzegorz KRUSZEWSKI, Związki prędkości wiatru z temperaturą powietrza nad Bałtykiem (1950–2009) Correlation between surface wind speed and air temperature in the Baltic region (1950–2009)

Kamil FORMELA, Andrzej A. MARSZ, Zmienność liczby dni ze sztormem nad Bałtykiem (1971–2009) Changeability in the number of days with gale over the Baltic Sea (1971–2009)

Katarzyna TARNOWSKA, Wiatry silne na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego Strong winds on Poland’s Baltic Sea Coast

Leszek KOLENDOWICZ, Ewa BEDNORZ, Wybrane elementy klimatu Słowińskiego Parku Narodowego w różnych skalach przestrzennych Chosen climatic elements of Słowiński National Park in various spatial Scaleń

KLIMAT OBSZARÓW GÓRSKICH POLSKI POŁUDNIOWEJ

Elwira ŻMUDZKA, Współczesne zmiany klimatu wysokogórskiej części Tatr Contemporary climate changes in the high mountain part of the Tatras

Grzegorz B. DURŁO, Możliwości adaptacji drzewostanów świerkowych do zmieniających się warunków klimatycznych w Beskidzie Śląskim Possibility of adaptation of spruce forests in Beskid Śląski Mts. to changing climatic conditions

Robert TWARDOSZ, Marta CEBULSKA, Robert SZCZEPANEK, Zastosowanie metody 2D RST do opracowania rozkładu przestrzennego rocznych sum opadów atmosferycznych w Dorzeczu Górnej Wisły Application of 2D RST method for spatial distribution of annual precipitation determination in the Upper Vistula Basin

Paweł KOTAS, Długotrwałość występowania mas powietrznych w Polsce Południowej (1951–2009) Duration of air mass occurrence in Southern Poland (1951–2009)

WARUNKI BIOKLIMATYCZNE

Małgorzata OWCZAREK, Zróżnicowanie subiektywnego odczucia cieplnego w Polsce, 1951–2008 (rezultaty Projektu KLIMAT) Spatial variability of subjective sensation of the thermal environment by man in Poland, 1951–2008 (Results of the KLIMAT Project)

Agnieszka MĄKOSZA, Bożena MICHALSKA, Występowanie stresu ciepła w środkowo-zachodniej Polsce Occurrence of heat stress in central-west Poland

Krzysztof BŁAŻEJCZYK, Mapping of UTCI in local scale (the case of Warsaw) Kartowanie UTCI w skali lokalnej (na przykładzie Warszawy)

Katarzyna LINDNER, Assessment of sensible climate in Warsaw using UTCI Ocena klimatu odczuwalnego w Warszawie na podstawie wskaźnika UTCI

Marek CHABIOR, Wybrane aspekty bioklimatu Szczecina Selected aspects of the bioclimate of Szczecin

Agnieszka MĄKOSZA, Jadwiga NIDZGORSKA-LENCEWICZ, Bodźcowość warunków termicznych na obszarze aglomeracji szczecińskiej Stimuli character thermal conditions in the agglomeration of Szczecin

Danuta IDZIKOWSKA, Związki między umieralnością a UTCI w Paryżu, Rzymie, Warszawie i Budapeszcie Relationships between mortality and UTCI in Paris, Rome, Warsaw and Budapest

Martin NOVÁK, UTCI – first test in the Czech Republic UTCI – Pierwsze testy w Republice Czeskiej

Katarzyna SZYGA-PLUTA, Warunki bioklimatyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle wybranych wskaźników biometeorologicznych Bioclimatic conditions in the Wielkopolski National Park on the basis of chosen biometeorological indices

Zoya MATEEVA, Personal factors of human thermal perception: long-lasting climate experience Percepcja warunków termicznych przez osoby zaaklimatyzowane do badanej strefy klimatycznej

KLIMAT MIASTA

Anita BOKWA, Impact of relief on air temperature in urban area Rola rzeźby terenu w modyfikacji temperatury powietrza na obszarze miejskim

Anna Beata ADAMCZYK, Warunki termiczne i wilgotnościowe aglomeracji warszawskiej Thermal and humidity conditions of Warsaw Agglomeration

Magdalena KUCHCIK, Jarosław BARANOWSKI, Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie Thermal differences between the housing estates of different ratio of biologically vital areas

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Jolanta WAWER, Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnicowanie klimatu lokalnego w Warszawie Influence of build-up area and housing estate green areas of variety of the local climate in Warsaw

Bohdan MUCHA, Jolanta WAWER, Wpływ rzeźby, zabudowy i zieleni na zróżnicowanie klimatu lokalnego Lwowa Role of terrain relief, buildings and green spaces in the diversification of Lviv’s local climate

Zbigniew CAPUTA, Mieczysław LEŚNIOK, Dopływ krótkofalowego promieniowania słonecznego w Sosnowcu (2000–2009) Incoming shortwave solar radiation in Sosnowiec (2000–2009)

Jadwiga NIDZGORSKA-LENCEWICZ, Małgorzata CZARNECKA, Deformacja warunków anemometrycznych w Szczecinie Deformation of the anemometric conditions in Szczecin

Maria STOPA-BORYCZKA, Jerzy BORYCZKA, Jolanta WAWER, Katarzyna GRABOWSKA, Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny Cyclic changes of the urban heat island in Warsaw and their causes

Mariusz SZYMANOWSKI, Maciej KRYZA, Zastosowanie regresji ważonej geograficznie do interpolacji przestrzennej miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu Application of the geographically weighted regression for spatial interpolation of the urban heat island in Wrocław (SW Poland)

Mirosław WIĘCŁAW, Dobowy przebieg temperatury powietrza w Bydgoszczy w czasie wiosennych i jesiennych przymrozków w zależności od rodzaju masy powietrza Daily course of air temperature in Bydgoszcz in days with spring and autumn frosts depending on kind of air mass

BADANIA KLIMATYCZNE W ROŻNYCH STREFACH GEOGRAFICZNYCH

Maciej KRYZA, Mariusz SZYMANOWSKI, Krzysztof MIGAŁA, Zastosowanie modelu r.sun do określenia dobowych sum promieniowania rzeczywistego na lodowcu Werenskjolda (SW Spitsbergen) Estimation of the real-sky total solar irradiation for the Werenskjold glacier (SW Spitsbergen) with the r.sun model

Joanna WIECZOREK, Characteristics of the radiation conditions in selected geographical regions Charakterystyka warunków radiacyjnych w wybranych regionach geograficznych

Rajmund PRZYBYLAK, Andrzej ARAŹNY, Marek KEJNA, Aleksandra POSPIESZYŃSKA, Zróżnicowanie warunków termicznych w rejonie Forlandsundet (NW Spitsbergen) w sezonie letnim 2010 Differentiation of thermal conditions in the Forlandsundet region (NW Spitsbergen) in summer 2010

Katarzyna GRABOWSKA, Przebieg roczny i dobowy burz w klimacie umiarkowanym morskim, przejściowym i kontynentalnym (na przykładzie Londynu, Warszawy i Moskwy) Annual and diurnal course of thunderstorms in temperate maritime, transition and continental climate (London, Warsaw and Moscow)

Mihai-Florin NECULA, Main climatic elements that differentiate thunderstorm activity in the Bârlad Plateau, Romania Główne elementy klimatyczne wpływające na zróżnicowanie aktywności burzowej na wyżynie Bârlad w Rumunii

Apostol LIVIU, Sfîcă LUCIAN, Influence of the Siret river corridor on wind conditions Wpływ doliny Seretu na warunki wiatrowe

Joanna BURDZY, Tornada w Stanach Zjednoczonych w latach 1950–2009 Tornadoes in the United States of America in years 1950–2009

VARIA

Konrad JASKULSKI, Role of the atmospheric phenomenon in World War 2 Rola warunków pogodowych w II wojnie światowej

Wojciech CZARNECKI, Opracowania klimatyczne na potrzeby Sił Zbrojnych Study of climate for Armed Forces

Paweł MILEWSKI, Możliwość wykorzystania GIS w kartowaniu topoklimatycznym The possibility of using GIS in topoclimatic mapping