Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.61.3

Roman CIEŚLIŃSKI, Ewa KOMKOWSKA Reakcja zlewni rolniczej na wielkość opadu atmosferycznego na przykładzie zlewni rzeki Borucinki (Pojezierze Kaszubskie).The reaction of the agricultural catchment area on atmospheric precipitation based on the  Borucinka river basin (Kashubian Lakeland)
Sylwia KULCZYK, Marta DEREK, Edyta WOŹNIAK Zagospodarowanie turystyczne strefy brzegowej jezior na potrzeby żeglarstwa – przykład Wielkich Jezior Mazurskich. Shore facilities for sailing – the example of Great Masurian Lakes
Agnieszka LASKOWKSA, Michał BIL Współpraca międzynarodowa a strategie rozwoju w powiatach przygranicznych. The international cooperation and the strategies of development in border counties
Abd Al Salam Mohammed MAIL, Urszula SOMOROWSKA, Ahmed Hashem AL-SULTTANI Seasonal and Inter-Annual Variation of Precipitation in Iraq over the Period 1992-2010. Sezonowa i wieloletnia zmienność opadu w Iraku w latach 1992-2010
Mirosław MIKA, Bernadetta ZAWILIŃSKA Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki. Przykład regionu Babiej Góry. Protected space of national park as a factor for tourist attractiveness and local tourist development. Babia Góra region case study
Szymon WIŚNIEWSKI Teoretyczna i rzeczywista wewnętrzna dostępność transportowa Łodzi. The theoretical and real internal transport accessibility of Łódź