Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.62.1

Strony tytułowe i spis treści

Wojciech DZIEMIANOWICZ, Michał BIL Strategie powiatowe w kontekście inteligentnych specjalizacji województw. Local development strategies of counties in the context of regional smart specialization

Dorota GIRIAT, Joanna BOŻEK Analiza uziarnienia osadów gruboziarnistych – metoda pomiaru
bezpośredniego, sitowa i analiza obrazów cyfrowych. Grain-size analysis of coarse-grained deposits – pebble count, sieve and digital analysis comparison

Ada GÓRNA, Krzysztof GÓRNY Atrakcyjność turystyczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - przykład Senegalu. Tourist attractiveness of UNESCO World Heritage Sites – the case of Senegal

Maciej LENARTOWICZ, Karolina ZIELIŃSKA Ocena wpływu zmian cisnienia atmosferycznego na wahania zwierciadła wód podziemnych w małej zlewni nizinnej. Evaluation of changes in barometric pressure influence on groundwater level fluctuations in small lowland basin

Dorota MANTEY Strefa podmiejska jako przestrzeń rekreacji i turystyki z perspektywy mieszkańców dwóch warszawskich osiedli: Bródna i Miasteczka Wilanów. The suburban zone as an area of recreation and tourism from the perspective of the residents of two Warsaw housing estates: Bródno and Miasteczko Wilanów

Paulina POKOJSKA Podejście zintegrowane w modelowaniu zmian użytkowania ziemi – model CLUE i jego modyfikacje. Integrated framework in land use change modeling – model CLUE and its modificatins