Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Stopnie i tytuły

Obowiązujące przepisy

 
Doktorat
Procedura uzyskania doktoratu POBIERZ
 
Habilitacja
Wniosek i niżej wymienione dokumenty (wersja papierowa i elektroniczna) habilitant przekazuje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wzór wniosku
Załączniki: tutaj
 • oryginał lub poświadczona kopia dyplomu doktora
 • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)
 • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim)
 • wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i w języku angielskim) zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych + wykaz przewodów doktorskich, w których pełniono rolę opiekuna naukowego i/ lub promotora pomocniczego
 • informacje o współpracy z innymi ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
 • informacje o działalności popularyzującej naukę.

Dyplom doktora habilitowanego odbiera sie bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego - Pałac Kazimierzowski od pn do pt. w godz. 8-16, na podstawie dowodu wpłaty na konto: 

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 - tytułem opłata na dyplom habilitowanego/imię i nazwisko.

Opłata za wydanie dyplomu wraz z odpisem  - 100 zł.
odpis w języku angielskim wynosi - 40 zł.
 
Karta SYNABA

Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego należy wypełnić kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl/articles/id/185.html. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. Wydruk KARTy należy dostarczyć do sekretariatu WGSR pok. 119 lub przesłać skan mailowo.

Profesury

Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas określony/nieokreślony

podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie
 •  dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej spoza UW)
 •  życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 •  spis publikacji
 •  publikacje po ostatnim awansie naukowym
 •  kwestionariusz osobowy formularz
 •  oświadczenie o głównym miejscu pracy załącznik
 •  kopia dyplomu dr hab.

Mianowanie/zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego

podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie

 • dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)
 • życiorys wraz z informacją o osiągnięciach w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • spis publikacji
 • publikacje po ostatnim awansie naukowym
 • kwestionariusz osobowy formularz
 • oświadczenie o głównym miejscu pracy załącznik
 • odpis lub kopia aktu nadania tytułu naukowego przez Prezydenta RP

Wnioskowanie o nadanie tytułu profesora

 • Osoba zainteresowana składa w sekretariacie WGSR dokumenty wymagane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów (CK) zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 882 z późn. zm.).  
 • Rada Wydziału powołuje Zespół ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora złożony z co najmniej 5 osób posiadajacych tytuł profesora w zakresie nauk o Ziemi.
 • Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji i po dokonaniu analizy dorobku kandydata Zespół rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie postępowania lub wnioskuje o odmowę.    
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie  tytułu profesora oraz wyznacza 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Uchwała wraz z listą przekazywana jest do CK, która to powołuje 5 recenzentów.
 • Po otrzymaniu wszystkich recenzji Zespół przedstawia Radzie Wydziału stanowisko w sprawie dalszego postępowania.
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Uchwała wraz z aktami postępowania przesyłana jest do CK (w ciągu 1 miesiąca od jej podjęcia).
 • CK podejmuje uchwałę o przedstawieniu  albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji.
 • CK w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wniosek o nadanie tytułu profesora.
 

 


Postępowania w toku

2017

Osoba: dr Mirosław Mularczyk

Postępowania zakończone 

2015


Osoba: dr Katarzyna Dembicz

Dokumenty:wniosek ;  autoreferat :

 • 26 listopada 2014 r. - dr Katarzyna Dembicz złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 1 grudnia 2014 r.- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 16 grudnia 2014 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i    powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Sylwia Kulczyk  – sekretarz, prof. Mirosława Czerny – recenzent, prof. dr hab. Maciej Jędrusik – członek.
 • 20 stycznia 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Tadeusz Stryjakiewicz UAM w Poznaniu, sekretarz komisji - dr hab. Sylwia Kulczyk - UW, recenzent - prof. Marek Kupiszewski IGiPZ PAN, recenzent - prof. Iwona Roeske-Słomka - UE w Poznaniu, recenzent -prof. Mirosława Czerny - UW, członek komisji - prof. Józef Pociecha UE w Krakowie, członek komisji - prof. Maciej Jędrusik - UW.
 • 10 marca 2015 r.- w związku z rezygnacją recenzentów CK powołała: recenzent -  dr hab. Elżbieta Gołata z UE w Poznaniu, dr hab. Jan Wendt -UG.
 • 30 maja 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 30 września 2015 r.- Posiedzenie komisji habilitacyjnej.
 • 1 października 2015 r. - Data wpływu wniosku o umorzenie postępowania.
 • 20 października 2015 r. - Posiedzenie Rady WGSR - głosowanie nad wnioskiem o umorzenie postępowania habilitacyjnego.
 

 
Osoba: dr Marta Lackowska
Dokumenty: wniosekautoreferat
 • 3 luty 2015 r. - dr Marta Lackowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 17 lutego 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 17 marca 2015 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Waldemar Wilk – sekretarz, prof. Mirosława Czerny– recenzent, prof. Andrzej Kowalczyk– członek.
 • 21 kwietnia 2015 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - UAM w Poznaniu, sekretarz komisji - dr hab. Waldemar Wilk - UW, recenzent -  dr hab. Przemysław Śleszyński - IGiPZ PAN, recenzent - prof. dr hab.Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki, recenzent - prof. dr hab. Mirosława Czerny - UW, członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - UE w Krakowie, członek komisji - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk -UW.
 • 15 czerwca 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 30 września 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej. Uchwała
 • 20 października 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr Marcie Lackowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.


Osoba: - dr Maciej Dąbski

Dokumenty: wniosek   autoreferat

 • 26 luty 2015 r. - dr Maciej Dąbski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 4 marca 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 17 marca 2015 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Irena Tsermegas – sekretarz, prof. Adam Kotarba – recenzent, dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – członek.
 • 9 kwietnia 2015 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. dr hab. Leon Andrzejewski UMK w Toruniu, sekretarz komisji - dr hab. Irena Tsermegas - UW, recenzent - prof. Piotr Migoń- Uniwersytet Wrocławski, recenzent - prof. Adam Kotarba - IGiPZ PAN, recenzent -prof. Leszek Marks - UW, członek komisji - prof. Kazimierz Krzemień UJ, członek komisji - dr hab. Ewa Smolska - UW.
 • 8 czerwca 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 14 lipca 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej. Uchwała
 • 22 września 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Maciejowi Dąbskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii. Uchwała 

  pdf-file

Osoba: dr Maciej Smętkowski
Dokumenty: wniosek ; autoreferat ,

 • 17 kwietnia 2014 r. -dr Maciej Smętkowski złożył wniosek o Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 22 kwietnia 2014 r.- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 27 maja 2014 r. -Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Małgorzata Durydiwka – sekretarz, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – recenzent, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW – członek.
 • 16 września 2014 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Andrzej Wojtyna UE w Krakowie, sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Durydiwka - UW, recenzent - prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - UE w Poznaniu, recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - UAM w Poznaniu, recenzent - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - UW, członek komisji - prof. dr hab. Irena Kotowska - SGH w Warszawie, członek komisji - dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.
 • 10 marca 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW opinii o nadaniu dr. Maciejowi Smętkowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Uchwała
 • 17 marca 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Maciejowi Smętkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii. Uchwała
 
2014
Osoba: dr Roman Suligowski
Dokumenty: wniosek ; autoreferat ,

 • 31 marca 2014 r.– dr Roman Suligowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 4 kwietnia 2014 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 15 kwietnia 2014 r.– Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – sekretarz, dr hab. Elwira Żmudzka – recenzent, dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – członek.
 • 8 maja 2014 r. - Powałanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pełnego składu komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Leon Andrzejewski - UMK Toruń,sekretarz komisji - dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, recenzent - prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - UMCS Lublin, recenzent - dr hab. Elwira Żmudzka - UW, recenzent - dr hab. Robert Twardosz - UJ Kraków, członek komisji - dr hab. Krzysztof Migała UWr, członek komisji - dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW.
 • 22 września 2014 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW opinii o nadaniu dr. Romanowi Suligowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Uchwała
 • 23 września 2014 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Romanowi Suligowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.Uchwała


Postępowania w toku:
dr hab. Piotr Werner
poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauki o Ziemi, geografia; uchwała