Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej

Kontakt

Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55 20651
e-mail : Psip.wgsr@uw.edu.plPracownia Systemów Informacji Przestrzennej (2013-)
Pracownia Edukacji Komputerowej (1991-2013)

W Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej prowadzone są zajęcia z zakresu podstaw geoinformatyki i systemów informacji geograficznej dla studiów licencjackich i magisterskich kierunków geografia i Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz podstaw informatyki i systemów informacji przestrzennej dla kierunku gospodarka przestrzenna.
 
Obecnie w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej zatrudnieni są  na stanowiskach naukowo-dydaktycznych: dr hab. prof. UW, Piotr Werner (kierownik Pracowni), dr Wojciech Pokojski (st. wykładowca), dr Paulina Pokojska (adiunkt), dr Bartłomiej Iwańczak (adiunkt),   mgr inż. Marta Jankowska (na stanowisku informatyka.), mgr Mariusz Porczek (na stanowisku informatyka) oraz afiliowani doktoranci: mgr Mariusz Porczek i mgr Ljubov Kohutnicka (Studium Doktoranckie WGiSR UW).

Kierownik jednostki: dr hab. Piotr Werner, prof. UW

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr Iwańczak Bartłomiej
[www] [email] 225520652 czwartek 15:00-16:30
mgr inż. Jankowska Marta
[www] [email] 225520651
dr Pokojska Paulina
[www] [email] 225520651 wtorek 15:00-16:30
dr Pokojski Wojciech
[www] [email] 225520652 wtorek 14:00-15:00
mgr Porczek Mariusz
[www] [email] 225520651
dr hab. prof. UW Werner Piotr
[www] [email] 225520652 wtorek 13:15-14:15
piątek 12:00-13:00

Projekty badawcze

2012-2015 - Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na zagrożenia naturalne w Polsce (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)

Celem naukowym projektu jest pomiar i ocena wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce uwzględniając poziom rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym: identyfikacja regionów o zróżnicowanej wrażliwości społecznej (z uwzględnieniem poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego - SI) na zagrożenia naturalne, ocena prawdopodobieństwa wybranych zagrożeń naturalnych w tych regionach oraz opracowanie i analiza przestrzenna statystycznych wskaźników charakteryzujących zmienność badanych zjawisk.  

 

2011-2014 - Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski (we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Opis projektu na stronie IGiPZ PAN POBIERZ

 

2009-2011 - Metoda badania i prognozowania zmian użytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych (we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii)

Pobierz opracowanie "VISUALIZATION OF LAND USE CHANGES IN POLAND BASED ON NEIGHBORHOOD ANALYSIS (1990-2006)" POBIERZ

 

2010 - FP6 PLUREL (2007-2011) Research on urban, peri-urban and rural interaction and strategies focusing on sustainable land use changes (IGiPZ PAN)

Korcelli, Piotr, Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, i Piotr Werner. 2013. Development of urban-rural regions: from European to local perspective. T. 14. Monografie IGiPZ PAN 14. Warszawa: IGiPZ PAN POBIERZ
Grochowski, Mirosław, Piotr Korcelli,, Elzbieta Kozubek,, Tomasz Sławinski, i Piotr Werner. 2013. „Warsaw: Spatial Growth with Limited Control”. W Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe, 131–168. Springer Verlag. POBIERZ

 

2009 - Infrastruktura społeczna o znaczeniu międzynarodowym i krajowym - stan i prognoza (ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

2008 Information Society Development Level in Carpathian Region w ramach programu INTERREG III B CADSES CARPATHIAN PROJECT (na zamówienie Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach, we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii).

Pobierz opracowanie "INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT LEVEL IN CARPATHIAN REGIONS" POBIERZ

 

2005-2007 Warunki i wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście wykorzystania danych przestrzennych (we współpracy z Inst. Geodezji i Kartografii).

2006 Opracowanie mapy cyfrowej roślinności potencjalnej Polski (we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

2000 Kompleksowa mapa roślinności i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej (we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Materiały do pobrania

Pobierz poster "Concept and prototype of map of land use neighborhoods" (2012)

Piotr Werner

POBIERZ

Pobierz poster "Simulation of land use changes in Warsaw Mtropolitan Area (Poland). Application of Cellular Automata with Neighborhood Coefficients" (2011)

Bartłomiej Iwańczak
Piotr Werner
Elżbieta Kozubek

POBIERZ

Pobierz fragment książki "Wizualizacja komputerowa w geografii" (2010) Bartłomiej Iwańczak

POBIERZ

Pobierz książkę "Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych" (2004) Piotr Werner

POBIERZ

Pobierz książkę "Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce" (2003) Piotr Werner

POBIERZ


Opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi

Tytuł pracyAutor (typ)PromotorRok obrony
Wyzwania realizacyjne gospodarki odpadami w powiecie siedleckim
Challenges of waste management in the county of Siedlce
Paulina Piasecka
(praca magisterska)
Paulina Pokojska2016
Ocena uwarunkowań lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych w powiecie płockim z zastosowaniem technik GIS
Assessment of conditions of location of wind turbines in the Plock county with use of GIS techniques
Klaudia, Oktawia Bogucka
(praca licencjacka)
Paulina Pokojska2016
Analiza Systemu Roweru Publicznego w Warszawie
Analysis of the Public Bike System in Warsaw
Hubert, Kamil Drobik
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2016
Ocena zabudowy Skarpy Warszawskiej z wykorzystaniem dokumentów planistycznych i aplikacji GIS
The rating is building the Warsaw escarpment using planning documents and applications of GIS
Marcin, Mariusz Osiński
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2016
Ocena wizualizacji zjawisk dynamicznych prezentowanych w formacie KML na przykładzie huraganów
Evaluation of the dynamic phenomena visualization presented in KML format based on the example of hurricanes
Izabela, Ewa Wyszpolska
(praca magisterska)
Wojciech Pokojski2016
Zastosowanie danych LiDAR do wyznaczenia przebiegu szlaku w dolinie wysokogórskiej
Use of Lidar data to determine the course of the trail in alpine valley
Michał Grzeszczyk
(praca magisterska)
Wojciech Pokojski2016
Aplikacje mobilne GIS w systemie Android oraz ich praktyczne zastosowanie
Mobile GIS applications for Android and their practical use
Michał Sętorek
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2016
Rola projektu ISOK w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu powiatowym na przykładzie powiatu pułtuskiego
The role of the ISOK project in the crisis management on the level of a county as exemplified by Pułtusk county
Monika Wiśniewska
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2016
Współczesne wyzwania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie Pruszków
Contemporary challenges of municipal waste management in the commune of Pruszków
Marcin Radziszewski
(praca magisterska)
Piotr Werner 2015
Wykorzystanie GIS do projektowania sieci przesyłowych wysokiego napięcia
Designing of high voltage transmission line routes using GIS
Daniel Szatyński
(praca licencjacka)
Piotr Werner 2015
Ocena organizacji i praktyki projektów wolontariatu informacji geograficznej (VGI) na przykładzie Uzupełniającej Mapy Polski - pcPL oraz Community Maps Program
Rating organization and practice of volunteered geographic information (VGI) projects as an example Uzupełniająca Mapa Polski – pcPL and Community Maps Program
Michał Kozielski
(praca licencjacka)
Piotr Werner 2015
Perspektywy ograniczenia skutków środowiskowych transportu lotniczego
Prospects of limiting air transport environmental impact
Jacek Komornicki
(praca magisterska)
Piotr Werner 2015
Wybrane cechy rzeźby terenu a użytkowanie ziemi na obszarze metropolitalnym Krakowa
Selected features of the terrain, compared to the use of land for the metropolitan area of Krakow
Kamil Stokowski
(praca licencjacka)
Piotr Werner 2015
Możliwości wykorzystania otwartego oprogramowania GIS w badaniach hydrologicznych
The possibilities of using of free GIS software
Mateusz Wielgosz
(praca licencjacka)
Paulina Pokojska2015
Zastosowanie oprogramowania GIS w rolnictwie precyzyjnym
Application of GIS software in precision agriculture
Maciej Lisiewicz
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Możliwości wykorzystywania narzędzi GIS i WebGIS w edukacji szkolnej
The possibilities of using GIS and WebGIS in school education
Paulina Kaliszewska
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Wykorzystanie aplikacji ArcGIS Online do prezentacji tras rowerowych
Exploitation of ArcGIS Online Application for bicycle routes presentation
Karina, Maria Maszewska
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Ocena geoportali parków narodowych
Geoportals of Polish national parks – evaluation
Mikołaj, Jan Popławski
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Porównanie funkcji zapytań przestrzennych w programach ArcGIS, QGIS, GeoMedia
Comparing of spatial query functions in programs: ArcGIS, QGIS, GeoMedia
Michał, Antoni Cuprjak
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Możliwości wizualizacji danych przestrzennych w programie QGIS z wykorzystaniem wtyczek
Spatial data visualization capabilities in the QGIS using the plugins
Jonasz, Arkadiusz Przestrzelski
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Mapy internetowe publikowane na witrynach związanych z przewozami regionalnymi
Online maps published on websites associated with regional transport
Paulina Tymińska
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Możliwości ograniczania środowiskowej uciążliwości pojazdów samochodowych
The possibility of reduction the noxious environmental impact of motor vehicles
Klaudia Dmoch
(praca magisterska)
Wojciech Pokojski2015
Stan i perspektywy ochrony środowiska Morza Bałtyckiego
Status and prospects of environmental protection of the Baltic Sea
Klaudia Jaguścik
(praca magisterska)
Wojciech Pokojski2015
Pozyskiwanie i przykłady zastosowań danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego
Acquisition and examples of application of spatial data in local government units
Małgorzata Kamińska
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Zastosowanie GIS w ratownictwie górskim
Possibilities of using GIS tools by mountain rescue services
Jakub Wilinski
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Rola GIS i ogólnodostępnych danych przestrzennych w tworzeniu map przejezdności terenu
The role of GIS and open access spatial data in creating of passable maps
Maciej Jerominek
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2015
Porównanie funkcjonalności internetowych aplikacji mapowych do prezentacji metod oznaczania obiektów punktowych i liniowych
Comparison of functionality web mapping application for the presentation of methods for the determination of point and line objects
Michał Grzeszczyk
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2014
Ogólnodostępne cyfrowe dane wysokościowe
Public digital elevation data
Jan Mazur
(praca licencjacka)
Wojciech Pokojski2014
Rola i stan warszawskich parków na przykładzie Parku Dolina Służewska
The role and condition of Warsaw parks on the example of Park Dolina Służewska
Agata Słomkowska
(praca magisterska)
Wojciech Pokojski2014
Czynniki wpływające na zmienność wzorców trajektorii lotu Circaetus gallicus (Gadożer zwyczajny)
Factors influencing on variability of flight trajectory patterns of Short-toed Snake Eagle (Circaetus Gallicus)
Nuno Queiroz de Mesquita Cesar de SaPiotr Werner 2013
Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno – ekonomiczne wykorzystania energii słonecznej w województwie lubelskim
Natural conditions and socio - economic use of solar energy in the region of Lublin
Ewa FurmanPiotr Werner 2013
Zastosowanie technologii GIS w monitoringu zwierząt
Application of Geographic Information System (GIS) technology in wildlife monitoring
Anna ChlebickaPaulina Pokojska2013
Zasięg i intensywność antropogenicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego na wybranych obszarach Województwa Mazowieckiego
Spatial extent and intensity of anthropogenic sources of electromagnetic radiation on selected areas of the Mazowieckie voivodship
Paweł OłówekPiotr Werner 2012
Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno- ekonomiczne rozwoju agroturystyki w powiecie ostrołęckim
Natural conditions and socio-economic development of agro-tourism in Ostrołęka
Ewelina KobusPiotr Werner 2012
Zasięg i intensywność antropogenicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w południowej części aglomeracji warszawskiej
The range and intensity of anthropogenic sources of electromagnetic radiation in the southern part of Warsaw Agglomeration
Jacek StawnickiPaulina Pokojska2012
Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w gospodarce przestrzennej oraz innych zadaniach gminy
Uses of Spatial Information Systems in spatial management and other duties of commune
Michał GalukWojciech Pokojski2011
Potencjał walorów przyrodniczych a zagospodarowanie turystyczne powiatu przasnyskiego
The Potential of Natural Values and Tourist Management of Przasnysz District
Magdalena TańskaPiotr Werner 2010
Wykorzystanie źródeł energii wiatru w województwie pomorskim
The use of wind energy sources in the Pomeranian voivodship
Monika ZadrożnaPiotr Werner 2010
Zastosowanie narzędzi informacji przestrzennej w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
The using of Geografic Informatin Systems in a public administration in the case of Marshal Office of Mazovian Voivodeship
Marcin ŚlepowrońskiWojciech Pokojski2009
Funkcja turystyczna Pragi w Warszawie
Function of touristic Praga in Warsaw
Katarzyna JabłońskaPiotr Werner 2008
Przemyt jako patologia społeczna towarzysząca turystyce w strefie nadgranicznej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej w Polsce
Smuggling as a Social Pathology accompanying Tourism within the Frontier Zone along the Eastern Boarder of the European Union in Poland
Anna CzyżykPiotr Werner 2007
Pasażerski transport lotniczy w Polsce po roku 2000 (na przykładzie PLL LOT i CENTRALWINGS)
Passenger Air Transport in Poland after 2000 year(on the example of PLL LOT and CENTRALWINGS)
Anna WodzińskaPiotr Werner 2006
Uwarunkowania geograficzne importu paliw płynnych i gazowych do Polski
The geographical conditions of importation of liquid and gas fuels to Poland.
Krzysztof BaranowskiPiotr Werner 2006
Czynniki przyrodnicze i społeczno- ekonomiczne rozwoju turystyki na wyspie Bornholm
Natural and Socio- Economic Conditions of Tourism Development on Bornholm Island
Artur DecykPiotr Werner 2006
Zróżnicowanie uzdrowisk klimatycznych chorób układu oddechowego w Polsce
Differentiation of the climatics Health Resorts for Lung Diseases in Poland
Ewa TopczewskaPiotr Werner 2006
Uwarunkowania geograficzne rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Geographical Conditions of the Qualified Tourism on Jura Krakowsko-Częstochowska
Monika KonstantynowiczPiotr Werner 2006
Czynniki zróżnicowania regionów turystycznych Włoch
Justyna ZiółkowskaPiotr Werner 2004
Osadnictwo turystyczne wyspy Wolin i polskiej części wyspy Uznam
Katarzyna LisPiotr Werner 2004
Znaczenie energii geotermalnej w bilansie energetycznym Polski
Anna JankowskaPiotr Werner 2004

 

Funkcje Pracowni Edukacji Komputerowej (1991-2013)

Pracownia Edukacji Komputerowej powstała z inicjatywy Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW Prof. dr hab. Urszuli Soczyńskiej (1933-2001). Formalnie została powołana 1 października 1991 roku, ale faktycznie rozpoczęła działalność w styczniu 1992 roku. Od początku pełniła trzy równorzędne funkcje dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego: naukową, dydaktyczną i infrastrukturalną. 
Początkowo w PEK zatrudnione były trzy osoby: dr Piotr Werner (kierownik Pracowni), mgr Wojciech Pokojski (asystent, początkowo jako student pracował na stanowisku inż.-techn.) oraz pracownik inżynieryjno-techniczny – Marta Jankowska. 
 
W okresie od 1991 do 2013 roku w Pracowni zatrudnieni byli: dr hab. Monika Wągrowska, mgr Anna Kurnatowska (dr Anna Jakomulska), mgr Piotr Harton, mgr Julita Osuch, mgr Ziemowit Tomkiel, Ewald Gryglewicz, dr Tomasz Dziurzyński, Marek Rycharski, mgr Michał Kowalewski, mgr Ewa Parzyszek, mgr Magdalena Woźniak, mgr Mariusz Boguszewski (doktorant), mgr Bartłomiej Iwańczak (doktorant), mgr Patryk Korzeniecki (doktorant), Jan Mazur. Reprezentowali różne specjalizacje geograficzne a nawet dziedziny: geografię ekonomiczną (regionalną), geografię fizyczną (geoekologię, hydrologię, klimatologię) i matematykę.
 
Można wyróżnić główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Pracowni Edukacji Komputerowej: (1) zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i konstrukcja geograficznych baz danych; (2) rozwijanie technik komputerowych do realizacji badań związanych z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych zaczerpniętych z geografii fizycznej i ekonomiczno-społecznej, także dla celów gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów kartograficznych metod badań; (3) analizy przestrzenne - oddziaływania różnych aspektów technologii informacyjnych i komunikacyjnych na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Internet; (4) 
 
Rozwój badań nad zastosowaniem GIS (systemów informacji geograficznej) dokonywał się początkowo (w latach 1991-1994) w ścisłej współpracy z różnymi ośrodkami i firmami zagranicznymi i polskimi. Miedzy innymi z: Wydziałem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, Holenderskim Centrum Ekspertyzy GIS (Nexpri), holenderską firmą Geodan (przedstawicielstwem w Polsce) i przy wydatnym wsparciu przedstawicielstwa polskiego amerykańskiej firmy ESRI – Neokart GIS (obecnie ESRI - Polska), które dostarczyło całemu Wydziałowi bezpłatne licencje oprogramowania PC ArcInfo GIS. Oprócz tego Pracownia Edukacji Komputerowej dysponowała oprogramowaniem: Atlas GIS i Idrisi. W 1992 roku został opublikowany podręcznik nt. GIS a w 1993 przewodnik użytkownika Atlas GIS. Kulminacją tego etapu było zorganizowanie w 1994 roku Letniej Szkoły GIS i zebrań naukowych poświęconych zastosowaniom systemów informacji geograficznej w praktyce z udziałem przedstawicieli wymienionych instytucji. Artykuły dotyczące różnych aspektów zastosowań GIS publikowane są do chwili obecnej w wydawnictwach i czasopismach specjalistycznych oraz w popularnych - poświęconych zarówno geografii jak i oprogramowaniu komputerowemu. Równocześnie, realizacja zajęć dydaktycznych zaowocowała pojawieniem się grupy studentów (i uczestników Studium Doktoranckiego WGiSR UW) żywo zainteresowanych technologią GIS i wiążących z nią swoje przyszłe plany zawodowe. Wszystkie te działania stworzyły podstawę do podjęcia szeregu projektów badawczych. 
 
Z uwagi na małą liczebność kadry i fakt, że specyfika zastosowań GIS wymusza konieczność badań interdyscyplinarnych – pracownicy PEK oraz zainteresowani studenci i doktoranci brali udział w naukowych projektach badawczych i realizowali prace z zakresu zastosowań GIS na rzecz gospodarki koordynowane zarówno przez inne instytucje jak i jednostki Wydziału. Wynikiem tych tematów badawczych i prac były przede wszystkim mapy cyfrowe i wspólne publikacje. Do najważniejszych tematów można zaliczyć m.in.: przygotowanie map cyfrowych (użytkowania ziemi, roślinności rzeczywistej, mapy gleb i leśne) oraz udział w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego Kampinoskiego Parku Narodowego na zlecenie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (1992-1995); udział w temacie badawczym „Studia nad wpływem globalnych zmian klimatu na obieg wody w zlewni", (GR-203, koordynator prof. dr hab. M.Gutry-Korycka, Zakł. Hydrologii WGiSR UW, 1994-1996); współpracę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nad realizacją map cyfrowych roślinności rzeczywistej i potencjalnej Doliny Wisły (1996-1999) oraz opracowanie mapy cyfrowej roślinności potencjalnej Polski (2006).
 
Rozwój techniki komputerowej spowodował, że oprogramowanie GIS – konstrukcja geograficznych baz danych i tworzenie map cyfrowych - stało się obecnie praktycznie technologią rynkową, która jest standardem kształcenia geografów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW a ponadto elementy GIS wbudowane są w programy komputerowe spełniające różne funkcje: pakiety biurowe, oprogramowania statystyczne, specjalistyczne programy służące inwentaryzacji i zarządzaniu zasobami naturalnymi, ekonomicznymi i ludzkimi. W połowie lat dziewięćdziesiątych zmienił się więc w pewnym stopniu zakres badań. Oprócz wyszukiwania coraz to szerszego pola zastosowań GIS, w sposób naturalny, pojawił się problem realizacji w ramach systemów informacji geograficznej, specyficznych dla geografii metod badawczych, ilościowych i jakościowych. Metodologicznie jest to element szerszego zagadnienia, wizualizacji naukowych obliczeń komputerowych (ViSc – Visualization in Scientific computing). Badania w tym kierunku zostały podjęte w ramach badań własnych realizowanych w Pracowni Edukacji Komputerowej i dotyczyły wybranych metod GIS w geografii ekonomiczno-społecznej i fizycznej. 
 
W 1997 roku w Pracowni Edukacji Komputerowej zrealizowano projekt implementacji zintegrowanej sieci komputerowej (finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Komitetu Badań Naukowych) i włączenie wszystkich jednostek Wydziału do sieci Internet. Było to wykonanie funkcji infrastrukturalnej. Przedsięwzięcie wyprzedziło w czasie gwałtowny rozwój Internetu w Polsce (w latach 1999-2000). Empiryczne obserwacje dotyczące traktowania przez studentów i pracowników technik komputerowych (werbalizowane często w prywatnych rozmowach) oraz przekonanie o wzrastającej roli Internetu w dalszym rozwoju zastosowań GIS oraz poszukiwanie powiązań funkcji systemów informacji geograficznej z pozostałymi technologiami informacyjnymi spowodowało podjęcie problematyki geograficznych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Elementem badań była przeprowadzona w latach 1998-1999 ankieta dotycząca stopnia wykorzystania i percepcji technologii informacyjnych wśród studentów różnych szkół wyższych (zebrano ogółem ponad 750 ankiet) a cząstkowe wyniki prezentowano w latach 1998 i 2000 na Ogólnopolskiej Konferencji Informatycznej organizowanej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie i publikowano w wydawnictwach pokonferencyjnych. Próbą połączenia technologii GIS i prezentacji internetowej było opublikowanie w 2000r. we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prezentacji na CD-ROM. Podsumowaniem tego etapu badań są publikacje dotyczące właśnie uwarunkowań geograficznych rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce (2003r.), których kontynuacją był udział (2004-2007) w pracach badawczych w ramach grantu „Warunki i wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce". Wyniki badań były m.in prezentowane i publikowane w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (2005) i w Rocznikach Geomatyki oraz w jęz.angielskim w ramach publikacji pokonferencyjnych 16th International Conference on Systems Science (Politechnika Wrocławska, 2007).
 
W 2005 roku wymieniono serwery internetowe Wydziału i uruchomiono szereg nowych serwisów internetowych (hosting): strony WWW Wydziału oraz poszczególnych jednostek (www.wgsr.uw.edu.pl, www.telegeo.wgsr.uw.edu.pl, zripl.uw.edu.pl,isrig.uw.edu.pl), serwis studencki: knsg.wgsr.uw.edu.pl, oraz platformę e-learning: hetman.wgsr.uw.edu.pl. Od początku semestru letniego 2007/2008 uruchomiono dodatkową, nową dydaktyczną salę komputerową wyposażoną w 10 komputerów.
W 2010 roku dokonano restrukturyzacji sieci i implementacji nowych serwerów fizycznych i wirtualnych. Uruchomiono serwery licencjonowania oprogramowania dydaktycznego GIS: (Intergraph) Geomedia Professional, (ESRI) ArcGIS, (Pitney Bowes) MapInfo, Envi. 
 
W 2011 roku zakończył się projekt badawczy pt: Metoda badania i prognozowania zmian użytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych (we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii), którego wyniki prezentowano m.in. na 25 Kongresie Miedzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Paryżu (2011) i na Miedzynarodowym Kongresie Unii Geograficznej w Kolonii (2012). 
W 2012 roku wspólnie z KGiT i KK WGiSR UW opracowano program specjalności geoinformatyka, którego wdrażanie biegnie od roku akademickiego 2012/2013 na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Informacja o pogodzie znajdziesz tu

pogodynka

The Laboratory of Computer Education was created on the initiative of Dean of WGSR, Prof. Dr Urszula Soczyńska (1933-2001). Formal opening date was 1 October 1991, but in reality it opened in January 1992. From its beginning, the Laboratory plays three equal roles for the WGSR: as a research, teaching, and infrastructure unit.
At first, the Laboratory employed three people: Dr Piotr Werner (Head of the Laboratory), Wojciech Pokojski (assistant; prior to that, as a student, he worked as technical staff), and Marta Jankowska (technical staff). 
In 1991-2007, the following people, among others, were employed in the Laboratory: Dr Monika Wągrowska, Anna Kurnatowska (Dr Anna Jakomulska), Piotr Harton, Julita Osuch, Ziemowit Tomkiel, Ewald Gryglewicz, Dr Tomasz Dziurzyński, Marek Rycharski, Michał Kowalewski, Ewa Parzyszek, Magdalena Woźniak, Mariusz Boguszewski (doctoral student). They represented various geographical specialisations and even various fields: economic geography (regional), physical geography (geoecology, hydrology, climatology) and mathematics.
Currently, the Laboratory employs five people, three of whom are research and teaching staff members: Dr Piotr Werner (head of the Laboratory), Dr. Wojciech Pokojski (assistant professor), Dr. Paulina Pokojska (assistant professor), Marta Jankowska and Bartłomiej Iwańczak (technical staff).
Currently, research in the Laboratory of Computer Education is conducted mainly in the following three directions: (1) applications of Geographical Information Systems (GIS) and creation of geographical databases; (2) development of computer methods for research on the application of qualitative and quantitative methods taken from physical and socio-economic geography, also for the purposes of spatial economy; (3) analysis of the impact of various aspects of computer technologies (and, more broadly, information technologies) on the society, in particular of those closely related to the adaptation of the Internet network technology to geographical research.
Research on the application of GIS (Geographical Information Systems) developed at first in close cooperation with various foreign and Polish centres and companies, such as: the Faculty of Geography and Spatial Planning of Utrecht University (The Netherlands), the Dutch Centre for GIS Expertise (Nexpri), the Dutch company Geodan (their branch in Poland), and with the significant support of the Polish branch of the American company ESRI – Neokart GIS (now ESRI – Poland), who provided the entire WGSR with a free-of-charge licenses for the software package PC ArcInfo GIS. Apart from that, the Laboratory of Computer Education used also software packages Atlas GIS and Idrisi. In 1992, a textbook of GIS was published, and in 1993, a user’s guide to Atlas GIS. This stage culminated in 1994 in the organisation of the Summer School on GIS and scientific meetings devoted to the practical applications of geographical information systems, with the participation of representatives from the above-mentioned institutions. Papers dealing with various aspects of GIS have been published by publishers and in specialised journals, as well as in popular magazines, devoted both to geography and to computer application programs. At the same time, thanks to educational activity, several students (and graduate students from the WGSR Ph.D. programme) showed a lively interest in GIS technology, intending to include it in their future career plans.  All this created a basis for several research projects.
Due to the small number of employees and the specific character of GIS applications (which makes it necessary to perform interdisciplinary research), the staff of Laboratory of Computer Education as well as students interested in the topic participated in research projects and worked on GIS applications for the economy, coordinated by other institutions and individual departments within the Faculty.  This research work has resulted mainly in digital maps and joint publications. Among the most important projects are: preparation of digital maps (land utilisation, actual vegetation, soil and forest maps) and the participation in work on the plan of spatial management of the Kampinoski National Park (commissioned by the National Foundation for Environmental Protection, 1992-1995); participation in the research project “Study of the impact of global climate changes on the water cycle in a catchment area” (GR-203, coordinated by Prof. Dr M. Gutry-Korycka, Department of Hydrology of the WGSR UW, 1994-1996); cooperation with the Institute of Geography and Spatial Management of the Polish Academy of Sciences on creation of digital maps of actual and potential vegetation of the Vistula River Valley (1996-1999), and creation of a digital map of potential vegetation of Poland (2006).
Thanks to the development of digital technology, GIS software – construction of geographical databases and creation of digital maps – has become a market technology, and is a standard in geographic education at the WGSR UW. Moreover, elements of GIS are embedded into various application software packages: office software, statistical software, specialised software for inventory and management of natural, economic and human resources. Thus the scope of research changed to some extent in mid-1990s. Next to search for new areas of GIS applications, the issue of implementation of research methods characteristic for geography in the GIS framework has appeared (both qualitative and quantitative methods). As regards methodology, this is but one aspect of a broader issue, namely that of visualisation of scientific computations (ViSc – Visualisation in Scientific Computing). Research in this direction has started as part of research work conducted in the Laboratory of Computer Education and concern selected GIS methods in socio-economic and physical geography. 
In 1997 the project of implementation of an integrated computer network was completed in the Laboratory of Computer Education (financed by the National Fund for Environmental Protection and the State Committee for Scientific Research); all the WGSR units have been connected to the Internet.  The implementation of this infrastructural function ahead of the sudden development of Internet in Poland (in 1999-2000). Empirical experience regarding students’ and staff members’ approach to computer technologies (often verbalised in private conversations), a conviction about the increasing role of Internet in the further development of GIS applications, and a search for the connections between the functions of GIS with other information technologies had as their consequence resulted in a study on  geographic preconditions for the development of an information society in Poland. One of elements of this study was an opinion poll, concerning the degree of utilisation and perception of information technologies,  conducted in 1998-1999 among students of various tertiary educational institutions (over 750 questionnaires have been collected). Partial results were presented in 1998 and 2000 at the All-Polish Informatics Conference organised by the Pedagogical University of Cracow and published in the conference proceedings. An attempt to connect the GIS technology with an Internet-based presentation was performed and published in 2000, in cooperation with the Institute of Geography and Spatial Management of the Polish Academy of Sciences, in form of a CD-ROM.  A recapitulation of this stage of research is contained in publications dealing with geographical preconditions of the development of infrastructure of an information society in Poland (2003). This was continued with the participation (2004-2007) in a research study within the grant “Conditions and indicators of the development of an information society in Poland”. The results of the study were presented and published, for instance, at the conference of the Polish Association for Spatial Information (2005), in Annals of Geomatics, and in English in proceedings of the 16th International Conference on Systems Science (Wrocław Technical University, 2007).
In 2005, the network servers of the WGSR were replaced by new ones and several new Internet services were put into operation: hosting of WWW pages of the WGSR and the individual units (www.wgsr.uw.edu.pl , www.telegeo.wgsr.uw.edu.pl , zripl.uw.edu.pl, isrig.uw.edu.pl), service for students (knsg.wgsr.uw.edu.pl), and an e-learning platform (hetman.wgsr.uw.edu.pl). Since the summer semester 2007/2008, an additional computer room for teaching, equipped with 10 computers, has been open.
Classes in computer methods and GIS for first-cycle and second-cycle students of geography and for students of Inter-Faculty Study Programme of Environmental Protection are being held in the Laboratory of Computer Education. Also, fundamentals of computer science and GIS for the specialisation “spatial economy” are taught.

The Laboratory of Computer Education invites all interested students to work on their bachelor’s and master’s theses on electromagnetic radiation (EMR) in the framework of the seminar of the specialisation “regional geography” (Department of Regional Geography).
The topics of the theses are related to the range and intensity of anthropogenic sources of electromagnetic radiation (EMR) in selected areas. GIS methods will be used.
Nowadays, many factors have local impact on the changes of the level of natural background radiation. Among them are: the development of the infrastructure of communication and information technologies, the increasing number of base transceiver stations of mobile phone networks, of access points to wireless Internet (hotspots), and of high-voltage overhead power lines, and RTV transmitters. The determination of the localisation and intensity of electromagnetic radiation, and of the impact range of anthropogenic sources of EMR will allow to determine the level of anthropogenic EMR and will enable to evaluate its impact on selected elements of the natural environment.