Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

English version

Kontakt:

Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30 
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 626, 55 20 500

Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji jest jednostką Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem Zakładu jest Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W chwili obecnej w Zakładzie zatrudnionych jest 5 osób na stanowisku adiunkta, w tym dwóch samodzielnych pracowników, oraz 1 osoba na stanowisku asystenta. Zakład współtworzą także 4 doktorantki.

 

 

 

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr Derek Marta
[www] [email] 225520626 środa 13:15-14:15
dr Duda-Gromada Katarzyna
[www] [email] 225520500 poniedziałek 10:30-11:30
dr hab. Durydiwka Małgorzata
[www] [email] 225520500 poniedziałek 13:30-14:30
dr Kociszewski Piotr
[www] [email] 225520626
mgr Kordowska Monika
[www] [email] 225520500
mgr Korpysz Aleksandra
[www] [email] poniedziałek 10:30-11:30
prof. dr hab. Kowalczyk Andrzej
[www] [email] 225520500
dr hab. Kulczyk Sylwia
[www] [email] 225520500 czwartek 15:30-16:30
dr Madurowicz Mikołaj
[www] [email] 225520626 środa 08:30-09:30
mgr Radzevich Katsiaryna
[www] [email]

Aktualnie realizowane projekty badawcze

"Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach", kierownik projektu: Marta Derek; projekt NCN realizowany w latach 2012-2014


"Wykorzystanie koncepcji ecosystem services na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych", kierownik projektu: Sylwia Kulczyk; projekt NCN realizowany w latach 2013-2016

Prace badawcze obronione na stopień (wybór)

Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce - Marta Derek (pobierz PDF)

Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach - Sylwia Kulczyk (pobierz PDF)

Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce - Małgorzata Durydiwka (pobierz PDF)

Inne opracowania do pobrania

Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia turyzmu 1, A. Kowalczyk (red.), Wyd. WGiSR, Warszawa (pobierz PDF)

Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, pod redakcją M. Durydiwki i K. Duda-Gromady (pobierz PDF)

 

 

 


 

Dzieje

POCZĄTKI
POCZĄTKI geografii turyzmu na Uniwersytecie Warszawski sięgają wczesnych lat 60. XX wieku. W tym czasie dr MARIA I. MILESKA (1963) opublikowała wyniki swoich badań nad regionalizacją turystyczną Polski. Kolejnymi osobami - spośród geografów - które interesowały się turystyką i rekreacją byli dr ALICJA KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA i dr MICHAŁ STALSKI. Zajmowali się oni - podobnie jak wcześniej M. I. Mileska - planowaniem turystycznym i ekologią turystyczną. Pierwszy okres zakończył się mniej więcej pod koniec lat 70.

OKRES DRUGI - KLASYKA PROBLEMATYKI
W 1980 roku ówczesna dr Alicja Krzymowska-Kostrowicka opublikowała książkę "Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakter powiązań". Książka ta była rezultatem badań teoretycznych i praktycznych i została uznana za rozprawę habilitacyjną. Dzięki niej dr hab. A. Krzymowska-Kostrowicka była pierwszą osobą w Polsce, która zastosowała w praktyce podejście systemowe w geografii turyzmu. W następnej dekadzie dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka kontynuowała podjęte przez siebie badania. W tym okresie powstały Jej opracowania teoretyczne "The system approach in modelling recreation" (1984), oraz "Tourist regions and territorial recreational system" (1986), a także wiele ekspertyz i wskazówek praktycznych dla planistów, administracji parków narodowych oraz władz lokalnych. W tym czasie głównym problemem w badaniach prowadzonych przez dr hab. Alicję Krzymowską-Kostrowicką (od 1990 roku zatrudnionej na stanowisku profesora nadzwyczajnego) był wpływ bioklimatu i roślinności na turystykę i rekreację. Wyniki tych badań zostały opublikowane w 1992 roku w artykule "Assessment of therapeutical values of natural environment for recreational needs. A case study of Warsaw environs".

OKRES TRZECI - SPECJALIZACJA
Na początku 1997 roku prof. dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka wydała swoje główne dzieło w tej sferze Jej zainteresowań: "Geoekologia turyzmu i rekreacji". W następnych latach książka ta wywarła wielki wpływ na innych geografów i specjalistów z zakresu nauk o środowisku zajmujących się turystyką i rekreacją.
Jednakże już w 1988 ówczesna dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka zorganizowała na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych specjalizację z zakresu geografii turyzmu. W tym czasie zaczęła ona współpracować z dr ANDRZEJEM KOWALCZYKIEM, który zajmował się rekreacją w miastach i na terenach podmiejskich. W 1994 roku opublikował On książkę "Geograficzno-społeczne aspekty zjawiska drugich domów", ale w końcu lat 90. zmienił swoje zainteresowania w kierunku geografii turyzmu. W 2000 wydał książkę "Geografia turyzmu", a w 2001 "Geografia hotelarstwa".
[Innymi osobami, które w latach 90. współpracowały z prof. dr hab. A. Krzymowską-Kostrowicką w zakresie geografii turyzmu, byli doktorzy Andrzej Jasiński, Hanna Cetnarska, Leszek Butowski i Barbara Pisarska]

OKRES CZWARTY - ZAKŁAD
Od 2004 roku - kiedy to prof. dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka poszła na emeryturę - odpowiedzialnym za specjalizację geografia turyzmu jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W roku akademickim 2006/2007 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powołano Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (metodologia geografii turyzmu, planowanie zagospodarowania turystycznego, turystyka kulturowa), a pracownikami naukowo-dydaktycznymi (stan na rok akademicki 2014/2015): dr MARTA DEREK (polityka turystyczna, planowanie zagospodarowania turystycznego, turystyka a rozwój lokalny), dr KATARZYNA DUDA-GROMADA (turystyka jeziorna, planowanie zagospodarowania turystycznego), dr  hab. MAŁGORZATA DURYDIWKA (turystyka wiejska, turystyka aktywna), dr MIKOŁAJ MADUROWICZ (turystyka kulturowa, turystyka miejska), mgr PIOTR KOCISZEWSKI i dr hab. SYLWIA KULCZYK (turystyka przyrodnicza, turystyka przygodowa). Z Zakładem Geografii Turyzmu i Rekreacji są ponadto związane mgr KINGA RUCIŃSKA (pracownik administracyjny) oraz będący na Studiach Doktoranckich - mgr MONIKA KORDOWSKA, mgr ALEKSANDRA KORPYSZ, mgr KATARZYNA GWIAZDOWSKA (urlop) i mgr KATSIARYNA RADZEVICH. W latach 2001-2009 z Zakładem związana była także dr JOANNA PRZYBYŚ (d. MAŁEK) - początkowo doktorantka, a od 2007 roku adiunkt.

Opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi

Tytuł pracyAutor (typ)PromotorRok obrony
Aktywność turystyczno-rekreacyjna seniorów na przykładzie słuchaczy wybranych warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Touristic and recreational activity of seniors. The example of listeners of selected Warsaw Universities of the Third Age
Agnieszka Lasocka
(praca magisterska)
Małgorzata Durydiwka2016
Lokalizacja obiektów sportowych na terenie północnej części dzielnicy Warszawa-Śródmieście
Localisation of sport facilities in the northern part of Warsaw-Śródmieście district.
Urszula SieńkoMarta Derek2013
Proces przekształceń dawnej Osady Fabrycznej w Żyrardowie
An old Manufacturing Settlement in Żyrardów - the process of transformation
Martyna GrygorukMarta Derek2013
Rozwój przestrzenny parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w kontekście teorii dyfuzji innowacji
The spatial development of amusement parks in the United States of America
Natalia TykocińskaMarta Derek2013
Wykorzystanie e-Deklaracji podatkowych wobec przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
“Application of the e-Taxation system in view of spatial differentiation of information society level in Poland”
Wojciech KowalskiAndrzej Kowalczyk2013
Układ przestrzenny tras rowerowych w polskich parkach narodowych
Spatial arrangment of bicykle routes of Polish national park
Paweł SałańskiAndrzej Kowalczyk2013
Region Toskanii w ofercie warszawskich biur podróży
Tuscany region in travel agencies offers
Małgorzata MyjakKatarzyna Duda-Gromada2013
Zmiany zagospodarowania turystycznego w gminach Cisna i Lutowiska w latach 1960-2010
Changes in Tourist Development Within Cisna and Lutowiska Communes Between 1960 and 2010
Aleksandra KorpyszKatarzyna Duda-Gromada2013
Wybrane formy sztuki miejskiej w przestrzeni publicznej Śródmieścia Warszawy
The chosen forms of urban art in public area of central Warsaw
Karolina WajdaKatarzyna Duda-Gromada2013
Polityka turystyczna w regionie Karaibów
Tourism Policy in the Region of the Caribbean
Karolina SawickaAndrzej Kowalczyk2013
Walory geoturystyczne Wielkopolski i możliwości ich wykorzystania
Geotourism values of Wielkopolska and their use
Joanna KosmalskaSylwia Kulczyk2013
Kultura baskijska i jej możliwości wykorzystania w turystyce na przykładzie San Sebastian
Basque culture and its possibilites of appliance in tourism based on a case study of San Sebastian
Monika WichrowskaSylwia Kulczyk2013
Couchsurfing jako nowa forma turystyki
Couchsurfing as a new form of tourism
Joanna MaślankowskaSylwia Kulczyk2013
TURYSTYKA ORNITOLOGICZNA NA OBSZARACH WODNO-BŁOTNYCH JAKO PRZYKŁAD TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ
Wetland birdwatching as an example of sustainable tourism
Monika KordowskaSylwia Kulczyk2013
Tematyzacja przestrzeni na przykładzie polskich centrów handlowych Fashion House
Theming of space based on the example of Fashion House polish shopping malls
Zofia MakowskaMikołaj Madurowicz2013
Formalno-prawne aspekty działalności agroturystycznej (na przykładzie powiatu hojnowskiego)
Formal and legal aspects of an agrotouristic activity (based on the example of Hajnówka District)
Ewa StepaniukMałgorzata Durydiwka2013
TURYSTYKA WINIARSKA I MOŻLIWOŚCI JEJ ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE OKOLIC ZIELONEJ GÓRY)
WINE TOURISM AND ITS DEVELOPMENT (EXAMPLE ON ZIELONA GÓRA AREA)
Łukasz PodołowskiMałgorzata Durydiwka2013
Funkcja kulturalno-rozrywkowa obiektów dziedzictwa poprzemysłowego na przykładzie warszawskich dzielnicPraga Północ i Wola
Culture and entertainment in postindustrial heritage buildings. Example of two Warsaw’s districts: Praga Północ and Wola
Beata GidelskaMarta Derek2012
Rozwój funkcji turystycznej w Sztynorcie po roku 2000
Development of the tourist function in Sztynort since 2000
Katarzyna KorzeniewskaMarta Derek2012
Miejskie szlaki tematyczne jako produkt turystyczny na przykładzie Białegostoku
Thematic town routes as a tourist product in Białystok
Zuzanna ŁęczyńskaMarta Derek2012
Szlak kulinarny jako produkt turystyczny (na przykładzie województwa małopolskiego)
Culinary trail as a tourist product (on example malopolska province)
Dominika WorwągKatarzyna Duda-Gromada2012
Turystyka aktywna osób niepełnosprawnych w Polsce (na wybranych przykładach)
Active tourism of disabled persons in Poland (chosen examples)
Joanna GłuchowskaKatarzyna Duda-Gromada2012
Megawydarzenia sportowe a wizerunek polskich miast-gospodarzy UEFA EURO 2012™ w świetle doświadczeń portugalskich UEFA EURO 2004™
The Image of the Polish Host-Cities for UEFA EURO 2012™ in Perspective of the Experience from UEFA EURO 2004™ in Portugal
Tomasz IwanAndrzej Kowalczyk2012
Enoturystyka i jej możliwości rozwoju w Polsce.
Wine tourism and opportunities for its development in Poland.
Aleksander SuchardaAndrzej Kowalczyk2012
Funkcjonowanie hoteli przy lotniskach na przykładzie hotelu Novotel Warszawa Airport
Functioning of hotels near airport as an example of Novotel Warsaw Airport Hotel
Honorata SzatkiewiczAndrzej Kowalczyk2012
Turystyka osób niepełnosprawnych – na przykładach wybranych biur turystycznych
Tourism of disabled people as a case study of selected travel agencies.
Agnieszka ManieckaAndrzej Kowalczyk2012
Strategie rozwoju miast wojewódzkich w Polsce
The Economic Sphere and the Development Strategies of Polish Voivodship Cities
Anna PieńkowskaAndrzej Kowalczyk2012
Czynniki lokalizacji torów wyścigowych na świecie
Racetrack location factors
Michał DyrdaAndrzej Kowalczyk2012
Zagospodarowanie turystyczne zamków państwa krzyżackiego w województwie pomorskim
Tourism infrastructure of the castles of The State of the Teutonic Order of pomorskie province
Marta PrzydziałSylwia Kulczyk2012
Imprezy folklorystyczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarze Kurpiów Zielonych
Folklore events as a factor of tourism development
Agnieszka DąbrowskaSylwia Kulczyk2012
Zasoby kulturowe i ich wykorzystanie na potrzeby turystyki na przykładzie departamentu Finistère w Bretanii
Cultural heritage and its contribution to the tourism industry based on a case study of Finistère department
Adrianna SadochSylwia Kulczyk2012
Norwegia Północna jako region turystyczny
Northern Norway as a tourist region
Sylwia BednarczykSylwia Kulczyk2012
Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy
The cultural thematic routes in Warsaw
Joanna TomczakMikołaj Madurowicz2012
Polityka turystyczna Chełma w latach 2004-2011 w kontekście potencjału przyrodniczego i antropogenicznego miasta
The tourist politics of Chelm in 2004-2011 in the context of the natural and anthropogenic potential of the city
Marta NafalskaMikołaj Madurowicz2012
Promocja turystyczna miasta Lublana (Słowenia)
Tourism promotion of Ljubljana (Slovenia)
Olga LeśniewskaAndrzej Kowalczyk2012
OBIEKTY TYPU SPA&WELLNESS JAKO ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO WARSZAWY
SPA&WELLNESS FACILITIES AS A PART OF RECREATION INFRASTRUCTURE IN WARSAW
Weronika BielińskaMałgorzata Durydiwka2012
Możliwości rozwoju turystyki kulturowej w Dolinie Dolnej Wisły.
The possibilities of cultural tourism development in the Lower Vistula Valley. Attempt to use the cluster conception based on recovered tradition of powidl production.
Katarzyna StrzelczykMałgorzata Durydiwka2012
Zasoby kulturowe Ziemi Sejneńskiej i ich wykorzystanie w promocji turystycznej
Cultural resources of Sejny Land and their use in tourism promotion
Joanna MiszkielMałgorzata Durydiwka2012
Zasoby kulturowe powiatu lubartowskiego i ich wykorzystanie na potrzeby turystyki
Cultural values of Lubartów County and their use in tourism development
Natalia ŁukasiewiczMałgorzata Durydiwka2012
Kulturowe szlaki tematyczne w województwie podkarpackim
Cultural thematic routes in Podkarpackie Region
Anna GrabowskaMarta Derek2011
Uwarunkowania turystyki zrównoważonej w powiecie białostockim
Determinants for sustainable tourism of Bialystok County
Radosław ŚwiętochowskiMarta Derek2011
WYKORZYSTANIE OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA CELE KULTURALNO-ROZRYWKOWE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST WIELKIEJ BRYTANII
The transformation of postindustrial areas of selected cities in Great Britain into areas of cultural and entertainment function.
Justyna ZłotowskaMarta Derek2011
Rozmieszczenie parków rozrywki w Europie
The location of theme parks in Europe
Natalia TykocińskaMarta Derek2011
Turystyka filmowa a promocja miasta. Przypadek Sandomierza
Film induced tourism and city promotion. The case of Sandomierz
Joanna SkowronMarta Derek2011
Walory turystyczne Mongolii i ich wykorzystanie w turystyce
The tourist attractions of Mongolia and their use in tourism
Oyun-Erdene BatzorigtSylwia Kulczyk2011
TYPOLOGIA KRAJOBRAZU OKOLIC MYSZYŃCA DLA POTRZEB EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Landscape typology in the vicinity of Myszyniec for ecological education
Kamila LisSylwia Kulczyk2011
Waloryzacja szlaków turystycznych na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
The hiking trails assessment in Mazowiecki Landscape Park
Maciej KwiatkowskiSylwia Kulczyk2011
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne gminy Piaseczno
Recreational and touristic development of Piaseczno community.
Mateusz ChruścielSylwia Kulczyk2011
Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w agroturystyce na przykładzie wybranych gospodarstw w Górach Świętokrzyskich
The implementation of sustainable development’s assumptions in agritourism on the example of selected farms in the Świętokrzyskie Mountains
Agnieszka Dąbrowska-LorencSylwia Kulczyk2011
Funkcje kulturowe Łazienek Królewskich
The cultural functions of the Łazienki Królewskie in Warsaw
Małgorzata KnappMikołaj Madurowicz2011
Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół jeziora Lucieńskiego
Touristic development of areas around Lucieńskie lake.
Katarzyna PiusAndrzej Kowalczyk2011
Zjawisko gentryfikacji na przykładzie Pragi Północ
The phenomenon of gentrification – the case of Praga Północ district
Joanna JasiorowskaAndrzej Kowalczyk2011
Turystyka jako dziedzina wsparcia ze środków unijnych na przykładzie Regionalnych Programów Operacyjnych
Tourism as an area of support from EU funds as an example the Regional Operational Programmes
Weronika SkomorowskaAndrzej Kowalczyk2011
Wpływ tanich linii lotniczych na rynek lotniczy w Polsce
The influence of low cost carriers on Polish airline market
Dorota TymanowskaAndrzej Kowalczyk2011
Kudowa Zdrój jako uzdrowisko i ośrodek turystyczny
Kudowa Zdrój as a spa and tourist resort
Aneta FunkAndrzej Kowalczyk2011
Możliwości rozwoju turystyki w gminie Gidle
The prospects of tourism development in Gidle district
Justyna KanafaAndrzej Kowalczyk2011
Atrakcyjność inwestycyjna gminy Choroszcz
Investment attractiveness of municipality Choroszcz
Ewa MyśliwiecAndrzej Kowalczyk2011
Obszary poprzemysłowe w Warszawie w okresie transformacji gospodarczej po 1989 r.
Industrial areas in Warsaw in period of socio-economic transformation after 1989
Agnieszka GolbaAndrzej Kowalczyk2011
Rekonstrukcje historyczne jako walor dla turystyki militarnej
Events of historical reenactment as a valour for military tourism.
Karol DomińczakAndrzej Kowalczyk2011
Zastosowanie teledetekcji i technik GIS w turystyce na przykładzie trójwymiarowej prezentacji Karkonoszy
Application of remote sensing and GIS techniques in tourism on the example of three-dimensional presentation of the Karkonosze Mountains
Artur GórskiAndrzej Kowalczyk2011
Imprezy i rekonstrukcje historyczne XVII w. jako promocja turystyki historycznej i kultury sarmackiej
Events and historical reenactments of the XVII century, as a promotion of historical tourism and sarmatic culture.
Aleksander CiokAndrzej Kowalczyk2011
Sposoby spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Radomia
Leisure activities by residents of Radom
Karolina WęglińskaMałgorzata Durydiwka2011
Elementy kultury ludowej Kaszubów i ich wykorzystanie w ofercie turystycznej środkowej części Kaszub
Elements of Kashubians folk culture and their use in the tourist offer of the middle part of Kashubia region
Weronika KośniewskaMałgorzata Durydiwka2011
Turystyka seniorów jako nowy (?) trend w turystyce
Senior tourism as a new trend (?) in tourism
Piotr KociszewskiMałgorzata Durydiwka2011
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE BEŁCHATOWA I OKOLIC
Tourist and recreational facilities of industrial areas on example of Belchatow and surroundings
Ewelina IzdebskaMałgorzata Durydiwka2011
ODCHUDZANIE JAKO CEL PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH
Slimming as the aim of tourism travels
Paulina PawłowskaMałgorzata Durydiwka2011
Wyjazdy turystyczne do Egiptu w ofercie wybranych biur podróży
Tourist trips to Egypt in the proposition of selected travel offices
Veranika HetsoldMałgorzata Durydiwka2011
Imprezy i rekonstrukcje historyczne XVII w. jako promocja turystyki historycznej i kultury sarmackiej
Events and historical reenactments of the XVII century, as a promotion of historical tourism and sarmatic culture.
Aleksander Ciok Andrzej Kowalczyk2011
Walory kulturowe Łomży i ich wykorzystanie
Cultural values of Łomża and their use.
Patryk KorzenieckiMarta Derek2010
Wpływ warunków naturalnych na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej Otwocka
Effect of natural conditions on the development of tourism and recreational functions Otwock
Aleksandra BanakSylwia Kulczyk2010
Ocena potencjału rekreacyjnego doliny rzeki Liwiec na terenie gmin Liw oraz Węgrów
Assessment of the recreational potential of the valley of Liwiec in Liw and Węgrów municipalities
Marek BanakSylwia Kulczyk2010
Uwarunkowania atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Białego
Determinants of tourism attractivness of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland with particular consideration of Białe Lake
Marta NafalskaSylwia Kulczyk2010
Zmiany zagospodarowania turystycznego w obrębie linii brzegowej jeziora Mikołajskiego
Changes of tourism infrastructure within coastline of Mikołajskie Lake
Beata GidelskaSylwia Kulczyk2010
Walory i zagospodarowanie turystyczne, jako czynniki rozwoju turystyki kwalifikowanej w gminie Józefów (pow. biłgorajski)
Tourist virtues and land management as factors of qualified tourism development in municipality of Józefów (Biłgoraj District)
Natalia KudybaSylwia Kulczyk2010
Muzea jako element potencjału kulturowego Rzeszowa
Museums as a potential of culture in Rzeszów
Tomasz MarkowskiMikołaj Madurowicz2010
Atrakcyjność turystyczna wybranych miast w województwie warmińsko-mazurskim
The tourist attractiveness of the selected cities in Warmia-Mazurian Voivodeship
Adriana MarcinkowskaMikołaj Madurowicz2010
Zmiany w krajobrazie miejskim warszawskiej dzielnicy Praga Północ na przykładzie ulicy Kłopotowskiego
The changes in the urban landscape of the Warsaw’s district North Praga on the example of Kłopotowskiego Street
Aneta KsiężakMikołaj Madurowicz2010
Behawioralne i emocjonalne aspekty planowania przestrzeni mieszkaniowej
Behavioral and emotional aspects of residential area planning
Agata KawickaMikołaj Madurowicz2010
Promocja internetowa samorządów powiatowych w województwie podlaskim
The promotion of local government (powiat) via Internet in Podlaskie region
Małgorzata WocialAndrzej Kowalczyk2010
Atrakcyjność turystyczna Kuala Lumpur
Touristic attractiveness of Kuala Lumpur
Maria KromolickaAndrzej Kowalczyk2010
Rozwój przestrzenny sieci hotelowej Grupa Barceló
Spatial expansion of the Grupo Barceló hotel chain
Marta MichalakAndrzej Kowalczyk2010
Turystyka weekendowaw wybranych gminach powiatu wołomińskiego
Weekend tourism in the selected communities of wolominski district.
Magdalena MarcinkowskaAndrzej Kowalczyk2010
Gmina miejska Siemiatycze jako (lokalny) biegun wzrostu
Community Siemiatycze as (a local) growth pole.
Grzegorz RomańczukAndrzej Kowalczyk2010
Pomidor z ziemi sandomierskiej jako przykład klastra niskiej techniki
The Tomato from Sandomierz Land as an example of low technology cluster
Karol WarzechaMałgorzata Durydiwka2010
Atrakcyjność Prasonisi (Rodos) w opinii polskich turystów uprawiających windsurfing
The attractiveness of Prasonisi (Rodos) in opinion of Polish tourists
Anna BaliszewskaMałgorzata Durydiwka2010
Turystyka weekendowaw wybranych gminach powiatu wołomińskiego
Weekend tourism in the selected communities of wolominski district.
Magdalena Marcinkowska Andrzej Kowalczyk2010
Pomidor z ziemi sandomierskiej jako przykład klastra niskiej techniki
The Tomato from Sandomierz Land as an example of low technology cluster
Karol Warzecha Małgorzata Durydiwka2010
Atrakcyjność Prasonisi (Rodos) w opinii polskich turystów uprawiających windsurfing
The attractiveness of Prasonisi (Rodos) in opinion of Polish tourists
Anna Baliszewska Małgorzata Durydiwka2010
Możliwości rozwoju turystyki poznawczej w Skierniewicach
Possibilities of cognitive tourism development in Skierniewice
Natalia BakalarskaSylwia Kulczyk2009
Planowanie przestrzenne a możliwości rozwoju turystyki w wybranych gminach powiatu mińskiego
Urban planning and development possibilities of tourism in selected areas of the Minsk district
Marcin DługaszekSylwia Kulczyk2009
Funkcje szlaków rowerowych w Warszawie.
Function of bicycle trails in Warsaw.
Michał PaszkowskiSylwia Kulczyk2009
Problemy rozwoju turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Rabki-Zdrój
The problems of development of health resorts on the example of Rabka-Zdrój
Barbara MisiakSylwia Kulczyk2009
Promocja walorów kulturowych Kurpiowszczyzny na przykładzie działalności stowarzyszenia Związku Kurpiów
The promotion of the cultural values of Kurpie on the example of the activities of Union of Kurpie
Aneta FunkSylwia Kulczyk2009
Ogólnodostępna baza noclegowa w Mazurskim Parku Krajobrazowym
Accomodation facilities in the Mazurski Landscape Park
Paulina DuczmalSylwia Kulczyk2009
Turystyka kopalniana jako forma turystyki przemysłowej na przykładzie województwa śląskiego
Tourism in mines as a form of industrial tourism on the example of the Silesian Voivodeship
Anna GrabowskaSylwia Kulczyk2009
Funkcjonowanie Orlej Perci jako ogólnodostępnego szlaku dla turystów
"Orla Perc" as an open track for all tourists in Polish Tatras
Grzegorz StępieńSylwia Kulczyk2009
Realizacja założeń turystyki zrównoważonej na wyspie Mon
Sustainable tourism on Mon Island
Agnieszka BajtyngierSylwia Kulczyk2009
Autostop jako alternatywna forma podróżowania po Polsce
Hitchhiking as an alternative form of traveling in Poland
Kamila MałekMikołaj Madurowicz2009
WYBRANE PODMIOTY I FORMY PROMOCJI TURYSTYCZNEJ WARSZAWY W LATACH 2005-2008
The chosen institutions and forms of the touristic promotion of the city of Warsaw between 2005-2008
Paweł KołodzińskiMikołaj Madurowicz2009
Wyjazdy turystyczne obcokrajowców zatrudnionych w hotelach w Harrogate
Tourist visits for foreign employees of hotels in Harrrogate.
Ewelina KowalskaAndrzej Kowalczyk2009
Lofty jako nowy trend na polskim rynku nieruchomości oraz potencjalny czynnik rozwoju rewitalizacji
Lofts as a modern type of estate on Polish real estate market and potential factor of revitalisation developing
Agnieszka PoterajAndrzej Kowalczyk2009
Waloryzacja turystyczna zamków województwa warmińsko-mazurskiego
Tourism valorisation of castles in warmińsko-mazurskie region.
Joanna BrzezińskaAndrzej Kowalczyk2009
Działania samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju turystyki na przykładzie powiatu suwalskiego
Self-governments actions for tourism development on the example of Suwalki County
Anna KotuniakAndrzej Kowalczyk2009
Perspektywy rozwoju turystyki w gminach położonych nad Zbiornikiem Jeziorsko
Perspectives of developing tourism in municipalities located around the Jeziorsko reservoir
Robert MikitaAndrzej Kowalczyk2009
Możliwości rozwoju turystyki na Ziemi Sejneńskiej
Tourism development opportunities of Sejny Land
Katarzyna KutelaMałgorzata Durydiwka2009
Działania stowarzyszenia LGD Zakole Dolnej Wisły na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
Activities of association LGD Zakole Dolnej Wisły in rural tourism development
Marta KiljańskaMałgorzata Durydiwka2009
Znaczenie wybranych form turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-litewskiego
Significance of selected forms of tourism for development of Polish and Lithuanian borderland
Agnieszka BoratyńskaMałgorzata Durydiwka2009
SANKTUARIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO JAKO MIEJSCA RECEPCJI W TURYSTYCE RELIGIJNEJ
Sanctuaries of Mazovian Region as the places of religious tourism reception
Piotr KociszewskiMałgorzata Durydiwka2009
Charakterystyka ośrodków SPA w Polsce i na świecie
Characteristic of SPA centre in Poland and in the world
Ewelina WójcikMałgorzata Durydiwka2009
Możliwości rozwoju turystyki na Ziemi Sejneńskiej
Tourism development opportunities of Sejny Land
Katarzyna Kutela Małgorzata Durydiwka2009
Realizacja funkcji turystycznej miasta Krakowa
The accomplishment of touristic function in Cracow
Urszula UziębłoSylwia Kulczyk2008
Rozwój turystyki a ochrona środowiska - konflikty przestrzenne na przykładzie Tatrzańskiego Parku
Tourism development and enviromental defense - spatial conficts for instance Tatra National Park
Anna KondraciukSylwia Kulczyk2008
Znaczenie katastrof przyrodniczych wywołanych wiatrem dla turystyki (na przykładzie Tatr Słowackich)
Influence of natural disasters caused by wind on tourism (on the example of the
Karolina CzarneckaSylwia Kulczyk2008
Wykorzystanie dawnej infrastruktury kolejowej dla rozwoju turystyki rowerowej (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)
Usage of the former railway infrastructure for the development of cycling tourism. Study case of warmińsko-mazurskie voivodship
Piotr KoziarskiSylwia Kulczyk2008
Turystyka kwalifikowana w górskich obszarach chronionych
Qualified tourism in the mountainous protected areas
Aleksandra KalinowskaSylwia Kulczyk2008
Kultura ludowa powiatu łowickiego jako potencjalny produkt turystyczny
The folk culture of the Łowicki county as the potential tourist product
Anna AnasiakMikołaj Madurowicz2008
Funkcjonowanie i zagospodarowanie przestrzenne wybranych budowli fortyfikacyjnych w Polsce
The functioning and spatial management of the chosen fortifications in Poland
Paweł JankowskiMikołaj Madurowicz2008
Warszawski odcinek Wisły - zagospodarowanie i funkcje oraz percepcja wśród uczniów stołecznych liceów
Warsaw Vistula section - the management, function and its perception by Warsaw highschool students
Kamil RzącaMikołaj Madurowicz2008
Zamknieta miejska przestrzeń znacząca na przykładzie współczesnego Klasztoru Kontemplacyjnego
Significant closed urban space on the example of contemporary contemplative cloister
Marta RęgowskaMikołaj Madurowicz2008
Potencjał kulturowo-rekreacyjny fortyfikacji miejskich w Gdańsku
The cultural-recreational potential of the urban fortifications in Gdańsk
Elwira MazurkiewiczMikołaj Madurowicz2008
Rozwój turystyki golfowej w Polsce
Golf tourism growth in Poland
Anna MisiewiczAndrzej Kowalczyk2008
Obiekty hotelarskie o wykorzystaniu całorocznym w strefie podmiejskiej Warszawy
Hotel objects about yearlong utilization in suburban zone of Warsaw
Beata TrusiakAndrzej Kowalczyk2008
Atrakcyjność nurkowa egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego
The Diving Attraction of the Egyptian Red Sea Coast
Kinga PindaraAndrzej Kowalczyk2008
Funkcja turystyczna miejscowości Białka Tatrzańska
Tourism function of village Białka Tatrzańska
Katarzyna ŚlepowrońskaMałgorzata Durydiwka2008
Zróżnicowanie bazy dla turystyki rowerowej wzdłuż fragmentu szlaku greenways Kraków-Morava-Wien
Drversifying of the tourist base for cycling tourism alongside the greenways trial Kraków-Morava-Wien
Karolina GogaczMałgorzata Durydiwka2008
Funkcjonowanie i zagospodarowanie przestrzenne wybranych budowli fortyfikacyjnych w Polsce
The functioning and spatial management of the chosen fortifications in Poland
Paweł Jankowski Mikołaj Madurowicz2008
Zamknieta miejska przestrzeń znacząca na przykładzie współczesnego Klasztoru Kontemplacyjnego
Significant closed urban space on the example of contemporary contemplative cloister
Marta Ręgowska Mikołaj Madurowicz2008
Realizacja założeń ekoturystyki w Parku Narodowym Chirripó w Kostaryce
Realisation of the assumptions of ecotourism in Chirripó National Park in Costa Rica
Małgorzata KowalczykSylwia Kulczyk2007
Możliwości rozwoju turystyki w gminie Czarny Dunajec
The possibilities of tourism development in Czarny Dunajec commune
Katarzyna PrzyszewskaSylwia Kulczyk2007
Krajobrazotwórcza rola zjawisk katastroficznych w Tatrach
Landscaping role of catastrophic events in Tatra Mountains
Małgorzata JaczkowskaSylwia Kulczyk2007
Percepcja środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców Warszawy (na przykładzie dzielnicy Białołęka)
Perception of the natural environment among Warsaw inhabitants (on the example of Białołęka district)
Kinga WójcikowskaMikołaj Madurowicz2007
Clubbing jako nowe zjawisko w przestrzeni miejskiej (na przykładzie klubów warszawskich)
Clubbing as a new phenomenon in urban space (on the example of Warsaw clubs)
Joanna WoronieckaMikołaj Madurowicz2007
Percepcja przestrzeni miejskiej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki
The Perception of Urban Space among Children and Young People
Robert KujawaMikołaj Madurowicz2007
Percepcja warszawskiej Saskiej Kępy wśród jej młodych mieszkańców
The perception of Saska Kępa in Warsaw among its young inhabitants
Małgorzata ŁypacewiczMikołaj Madurowicz2007
Przestrzeń społeczno-gospodarcza Warszawy przełomu XIX i XX wieku
Social and economical space of Warsaw at the turn of the XIX and XX century
Magdalena WoźniakMikołaj Madurowicz2007
Kuchnia regionalna jako element oferty żywieniowej w turystyce
Regional cuisine as an element of gastronomic offer in tourism
Renata SobierajAndrzej Kowalczyk2007
Baza noclegowa w wybranych gminach powiatu kamieńskiego: Dziwnów, Wolin i Kamień Pomorski
Tourist accommodation establishments in selected communities of kamienski district: Dziwnów, Wolin end Kamień Pomorski
Grażyna BodzakAndrzej Kowalczyk2007
Parki i wioski wakacyjne jako charakterystyczny element zagospodarowania turystycznego regionu Dorset
Holiday parks and villages as a characteristic part of tourist development in Dorset region
Agnieszka PoterajAndrzej Kowalczyk2007
Turystyka na obszarach wiejskich w Kastylii-La Manchy
Tourism in rural area in Castilla-La Mancha
Joanna ZwierzchowskaAndrzej Kowalczyk2007
Infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa w Warszawie dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie komercyjnych sal zabaw
Infrastructure of entertainment and recreation for pre-school children based on commercial playgrounds in Warsaw
Dorota FigatAndrzej Kowalczyk2007
Turystyka religijna na przykładzie Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej
The religious tourism based on the example of the Warsaw Metropolitan Academic Pilgrimage
Sylwia RudnickaAndrzej Kowalczyk2007
Promocja turystyczna Hiszpanii na przykładzie Katalonii i Kraju Basków
Tourism promotion in Spain - example of Catalonia an Basque Country
Magdalena BudzińskaMałgorzata Durydiwka2007
Turystyka rowerowa na obszarze Wzgórz Szeskich
Bicycle tourism on area of Wzgórza Szeskie
Mateusz PiechotaMałgorzata Durydiwka2007
Rola gminy w kształtowaniu wiejskiej bazy noclegowej na przykładzie regionu częstochowskiego
The role of the community in development of accomodation base i rural areas (an example of Częstochowa region).
Martyna Chłąd-PutoMałgorzata Durydiwka2007
Rozwój funkcji mieszkaniowej w Puławach w latach 1990-2005
The development of housing function in Puławy in period 1990-2005
Andrzej PaluchMałgorzata Durydiwka2007
Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach nadbużańskich Południowego Podlasia a ich promocja turystyczna
The conditions of development of turism in nadbużańskie communes of South Podlasie and their turistic promotion
Iwona AndrzejewskaMałgorzata Durydiwka2007
Uwarunkowania rozwoju wybranych form turystyki kwalifikowanej na Pojezierzu Suwalskim
Development conditions of selected forms of qualified tourism in the Suwalki Lake District
Agnieszka BoratyńskaMałgorzata Durydiwka2007
Proces rozwoju i kształtowania turystyki w miejscowości Ublik
Tourism development and shapeing process in Ublik area
Urszula WieremiejczykMałgorzata Durydiwka2007
Turystyka rowerowa na obszarze Wzgórz Szeskich
Bicycle tourism on area of Wzgórza Szeskie
Mateusz Piechota Małgorzata Durydiwka2007
Clubbing jako nowe zjawisko w przestrzeni miejskiej (na przykładzie klubów warszawskich)
Clubbing as a new phenomenon in urban space (on the example of Warsaw clubs)
Joanna Woroniecka Mikołaj Madurowicz2007
Turystyka na obszarach wiejskich w Kastylii-La Manchy
Tourism in rural area in Castilla-La Mancha
Joanna Zwierzchowska Andrzej Kowalczyk2007
Infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa w Warszawie dla dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie komercyjnych sal zabaw
Infrastructure of entertainment and recreation for pre-school children based on commercial playgrounds in Warsaw
Dorota Figat Andrzej Kowalczyk2007
Konflikty między Roztoczańskim Parkiem Narodowym a sąsiadującymi terenami na przykładzie gminy Zwierzyniec
Conflicts between Roztoczański Park Narodowy and its neighbour: a case study of commune Zwierzyniec
Sebastian BerezaSylwia Kulczyk2006
Dynamika współczesnych zmian krajobrazu w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie okolic Wilanowa
Dynamics of contemporary landscape changes in the suburban zone of Warsaw - an example of Wilanów
Stanisław TarnowskiSylwia Kulczyk2006
Energetyka wiatrowa w Polsce. Uwarunkowania i potencjał
Wind Energy in Poland. Potential Against Terms and Conditions
Michał ŚwięckiMikołaj Madurowicz2006
Konkurencyjność miast a odległość od ośrodka centralnego na przykładzie Pułtuska, Makowa Mazowieckiego i Przasnysza
Competitiveness of the cities as a function of distance from the central city. Cases study: Pultusk, Makow Mazowiecki, Przasnysz
Agata DobrosielskaMikołaj Madurowicz2006
Potencjał kulturowy i turystyczny Twierdzy Modlin
Contural and Tourist Potential of the Fortress of Modlin
Paweł JankowskiMikołaj Madurowicz2006
Wielkomiejskość ulicy Marszałkowskiej
The metropolitan nature of Marszałkowska street
Katarzyna StępieńMikołaj Madurowicz2006
Muzeum jako czynnik atrakcyjności turystycznej Londynu
Museum as a factor of tourism atraction in London
Tomasz JanekAndrzej Kowalczyk2006
Rozwój i kierunki działania wybranych tanich linii lotniczych w Europie (1985-2004)
Evolution and operate directions of selected low cost airlines in Europe (1985-2004)
Barbara GibowiczAndrzej Kowalczyk2006
Atrakcyjność turystyczna muzeum w Kozłówce
Tourist attractiveness of museum in Kozłówka
Magdalena GrochowskaAndrzej Kowalczyk2006
Muzea jako atrakcja turystyczna Zamościa
Museums as a touristic attraction of Zamość
Aleksandra KuźmińskaAndrzej Kowalczyk2006
Turystyka jako element polityki rewitalizacji miasta, na przykładzie Płocka i Cork
Tourism as an element of urban renewal policy, the cases of Płock and Cork
Magdalena GórczyńskaAndrzej Kowalczyk2006
Usługi hotelarskie w transporcie kolejowym w komunikacji krajowej na przykładzie firmy Wars S.A. Oddział Centrum w Warszawie
The Warsaw branch of Wars S.A. an example of the company providing hotel services on national rail transport
Sylwester GałęziewskiAndrzej Kowalczyk2006
Internet jako nowy kanał promocji i dystrybucji produktów w światowej turystyce
Internet as new distribution and promotion channel in wordwide tourism
Krzysztof OlszewskiAndrzej Kowalczyk2006
Rola zagospodarowania turystycznego w rewaloryzacji przestrzeni miejskiej Helsinek
The role infrastructure in revalution of urban space of Helsinki
Iwona HałaburdaAndrzej Kowalczyk2006
Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Gostynińskiego
Tourist attractiveness of Gostynin Lake District
Marta KwiatkowskaMałgorzata Durydiwka2006
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w powiecie węgrowskim
Conditions and directs of tourism development in Węgrów county
Renata JarzębskaMałgorzata Durydiwka2006
Funkcja turystyczna gminy Janów Podlaski
Touristic function of Janó Podlaski rural commune
Elżbieta GołąbMałgorzata Durydiwka2006
Funkcja turystyczna powiatu grodziskiego
Touristic function of the county of Grodzisk
Katarzyna SzumiłoMałgorzata Durydiwka2006
Możliwości rozwoju agroturystyki na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego
Possibilities of agritourism development in the Śnieżnik Natural Landscape Park
Łukasz TrylskiMałgorzata Durydiwka2006
Rozwój turystyki w północnej Hiszpanii w regionie Espaňa Verde
Development of Tourism in the Northern Spain in the Green Spain Region
Maciej RobakMałgorzata Durydiwka2006
Procesy kształtujące górną granicę lasu w Tatrach Zachodnich
Małgorzata JaczkowskaSylwia Kulczyk2005
Atrakcyjność inwestycyjna gminy Łosice
Konstanty WesołowskiMikołaj Madurowicz2005
Atrakcyjność inwestycyjna gminy Konstancin-Jeziorna w kontekście sektora usług
Jakub MirosławskiMikołaj Madurowicz2005
Atrakcyjność inwestycyjna gminy Michałowice
Joanna KusakMikołaj Madurowicz2005
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju miasta Jarosław w latach 1992-2003
Monika BłądekAndrzej Kowalczyk2005
Atrakcyjność turystyczna wybranych miejsc historycznych ( National Military Parks) związanych z wojną secesyjną 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych
Rafał WiatrAndrzej Kowalczyk2005
Rozwój i przemiany sieci hotelowej The Westin Hotels & Resorts
Joanna CholewaAndrzej Kowalczyk2005
Monografia turystyczna dzielnicy Rybienko Leśne w Wyszkowie
Marta PiotrakAndrzej Kowalczyk2005
Osadnictwo letniskowe we wschodniej części gminy Serock
Iwona GawlikAndrzej Kowalczyk2005
Wpływ oraz wykorzystanie walorów i infrastruktury, poprzez turystykę i rekreację, w rozwoju i znaczeniu prawobrzeżnej Warszawy
Dominik ChybowskiAndrzej Kowalczyk2005
Funkcje turystyczne miast średniej wielkości na przykładzie Jeleniej Góry i Liberca
Daniel ŁumianekAndrzej Kowalczyk2005
Rozwój funkcji turystycznej w miejscowościach Pobrzeża Koszalińskiego na przykładzie Mielna i Ustronia Morskiego
Marta KocikAndrzej Kowalczyk2005
Muzea jako element turystyki kulturowej (na przykładzie muzeów w Warszawie)
Luiza PietrakAndrzej Kowalczyk2005
Atrakcyjność turystyczna obiektów podziemnych w Polsce (na przykładzie tzw.tras stowarzyszonych)
Renata LachowskaAndrzej Kowalczyk2005
Sposoby spędzania wolnego czasu mieszkańców Pruszkowa
Izabella CieniuszekAndrzej Kowalczyk2005
Geograficzno-społeczne aspekty turystyki pielgrzymkowej (na przykładzie pielgrzymki pieszej do Częstochowy organizowanej przez Diecezję Praską)
Katarzyna DziążakAndrzej Kowalczyk2005
Monografia hotelu "Podklasztorze" w Sulejowie
Lidia KałużaAndrzej Kowalczyk2005
Funkcjonowanie sieci hoteli Ibis (na przykładzie Polski)
Agnieszka ŁukaszAndrzej Kowalczyk2005
Siedlce jako miejsce spędzania czasu wolnego dla mieszkańców
Łukasz OrnowskiMałgorzata Durydiwka2005
Możliwości rozwoju turystyki na Ziemi Piotrkowskej
Maciej UlatowskiMałgorzata Durydiwka2005
Turystyka wędkarska na Pobrzeżu Pomorskim
Robert KrysikMałgorzata Durydiwka2005
Walory i zagospodarowanie turystyczne gminy Drohicznyn
Ewa WłodawiecMałgorzata Durydiwka2005
Struktura demograficzna miast województwa mazowieckiego w 2000 roku
Anna WrzesińskaMałgorzata Durydiwka2005
Kluby i Urządzenia sportowe w Warszawie
Berenika GórskaAndrzej Kowalczyk2004
Zachowania turystyczno - rekreacyjne wokół sztucznych zbiorników wodnych
Marcin PawłowskiAndrzej Kowalczyk2004
Możliwości turystyki uzdrowiskowej w Kołobrzegu
Małgorzata JóźwikAndrzej Kowalczyk2004
Tworzenie i kształtowanie się produktu turystycznego na przykładzie Biura Podróży Neckermann Polska
Joanna CetlinAndrzej Kowalczyk2004
Funkcja hotelarska dawnych rezydencji w województwie mazowieckim
Justyna RosłonekAndrzej Kowalczyk2004
Funkcja turystyczna Tallina
Katarzyna SzwarcMałgorzata Durydiwka2004
Kajakarstwo i żeglarstwo w północno-wschodniej Polsce
Kinga ZielińskaMałgorzata Durydiwka2004
Promocja turystyczna powiatu kościerskiego na różnych szczeblach administracji samorządowej
Katarzyna KoryckaMałgorzata Durydiwka2004
Walory turystyczne regionu Causeway Coast & Glens i ich wykorzystanie
Causway Coast & Glens tourist values and their usage
Adam SzularzSylwia Kulczyk0
Turystyka socjalna w Polsce i jej przemiany na przykładzie Spółdzielni i Usług Socjalnych
Katarzyna OstrowskaAndrzej Kowalczyk0
Produkt turystyczny gospodarstw na wsi w powiecie suwalskim
Katarzyna BorawskaMałgorzata Durydiwka0
Data dodania Nazwa Kategoria